Dotazník spokojnosti pacientov / klientov

Dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť váš názor na nami poskytnuté psychologické služby a starostlivosť. Dotazník je anonymný a slúži na získanie spätnej väzby za účelom zlepšenia našich služieb pre pacientov / klientov. Dotazník v papierovej forme nájdete v našej ambulancii. Tam ho môžete anonymne vyplniť a vhodiť do schránky.

  Hodnotené obdobie
  Od: Do:
  Návšteva v ambulancii

  Overil si psychológ alebo iná určená osoba v ambulancii Vašu totožnosť, totožnosť Vášho dieťaťa, osoby, ktorú ste pri návšteve ambulancie sprevádzali, pred začatím poskytovania psychologickej starostlivosti?  So správaním a prístupom (porozumenie, ústretovosť, ochota, profesionalita) psychológa/psychologičky som:

  Zdôvodnenia:  So spôsobom, akým so mnou komunikoval/a psychológ/psychologička som:

  Zdôvodnenia:  Psychológ/psychologička bol/a ochotný/á odpovedať na moje otázky:  Informácie, ktoré mi psychológ/ psychologička poskytol/la boli dostačujúce:  Informácie, ktoré mi psychológ/ psychologička poskytol/la boli pre mňa zrozumiteľné:  So správaním a prístupom (porozumenie, ústretovosť, ochota, profesionalita) iných zamestnancov v ambulancii som:

  Zdôvodnenia:  So spôsobom, akým so mnou komunikovali iní zamestnanci v ambulancii som:

  Zdôvodnenia:  S dĺžkou čakania na termín som:

  Dĺžka čakania na termín (napíšte):  Ordinačné/prevádzkové hodiny ambulancie sú pre mňa:  Odporučili by ste návštevu našej ambulancie svojim známym?  Iné postrehy a odporúčania: