Zásady ochrany osobných údajov

Vzťah pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je pri našej práci nesmierne dôležitý. Neodmysliteľnou súčasťou tohoto vzťahu je ochrana osobných údajov a vášho súkromia. Z tohto dôvodu by sme vás radi informovali o tom, na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje, ako dlho ich uchováme a aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Kto o Vás spracúva údaje a ako nás môžete kontaktovať?

Vaše osobné údaje spracúva Poskytovateľ ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov

Spoločnosť Centrum Psyché s.r.o., so sídlom: Tešedíkova 2690/56, Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 47 602 881, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 96356/B, je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poskytovateľom poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej ako „Poskytovateľ“).

(ďalej ako „zdravotnícke zariadenie“ alebo „poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“)

E-mailový kontakt zodpovednej osoby: palencarova@centrumpsyche.sk

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť nižšie uvedené práva, môžete tak urobiť priamo v našom zdravotníckom zariadení, e-mailom zaslaným zodpovednej osobe, telefonicky alebo poštou na adresu nášho sídla.

Ako o vás získavame osobné údaje

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, resp. od vašich zákonných zástupcov. Ak vám má byť poskytnutá zdravotná starostlivosť, je našou zákonnou povinnosťou spracúvať vaše osobné údaje, prípade osobné údaje zákonných zástupcov.

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z. z. nevyžaduje. Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neposkytnutie zdravotnej starostlivosti okrem akútnych stavov.

Prečo a na akom právnom základe spracúvame osobné údaje

Prečo spracúvame vaše osobné údaje? Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje (neuvádzame celé názvy zákonov)? Rozsah spracúvaných osobných údajov Komu poskytujeme vaše osobné údaje? Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Názov informačného systému Účel spracúvania osobných údajov
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Preto, aby sme mohli:

 • Poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom
 • Plniť zákonné povinnosti vzťahujúce sa na zápis do zdravotnej dokumentácie pacienta a jej vedenie
 • Plniť zákonné povinnosti pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
 • Zabezpečovať zmluvnú agendu spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti – uchovávanie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zákonných povinností na základe príslušných právnych predpisov, a to najmä (no nie výlučne):

 • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
 • Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
 • Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a
 • Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme
 • Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

 • Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia

 • zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

V rámci tohto informačného systému spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefonický kontakt (ak ich osoba poskytla) a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy
 • údaje o poučení a informovanom súhlase
 • údaje o chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
 • epidemiologicky závažné skutočnosti
 • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne
 • identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefonický kontakt (ak ich osoba poskytla)

V tomto informačnom systéme sú spracúvané aj osobitné kategórie osobných údajov, konkrétne údaje týkajúce sa zdravia pacientov. V tomto informačnom systéme pri niektorých pacientoch môžu byť spracúvané aj biometrické alebo genetické údaje.

Vaše osobné poskytujeme tretím osobám výlučne len, ak nám táto povinnosť vyplýva z právnych predpisov a za zachovania povinnej mlčanlivosti príjemcu údajov, a to najmä (no nie výlučne):

 • zamestnancom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti so spôsobilosťou k výkonu zdravotníckeho povolania a iní odborní pracovníci v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • pacient, zákonný zástupca alebo opatrovník pacienta, osoby určené pacientom, zákonným zástupcom alebo opatrovníkom pacienta, pestún alebo iná starajúca sa osoba
 • iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo poskytovatelia sociálnych služieb k zaisteniu nadväzností ďalších zdravotníckych a sociálnych služieb poskytovaných pacientovi
 • osoby oprávnené nahliadať do zdravotnej dokumentácie v zmysle § 25 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä revízny lekár, revízny farmaceut a revízna sestra príslušnej zdravotnej poisťovne, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ministerstvo zdravotníctva, posudkový́ lekár, znalec, poisťovňa vykonávajúca individuálne zdravotné poistenie, odbornému pracovníkovi epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravia
 • štátne orgány (Policajný zbor Slovenskej republiky, prokuratúra, súdy) na základe príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť týchto štátnych orgánov a ich kompetencie
 • osoby oprávnené na poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie v zmysle § 24 zákona č. 576/2004 Z. z., najmä orgány činné v trestnom konaní, lekár pracovnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu, inšpektorátu práce a orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • subjekty, ktoré poskytujú služby poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, a s ktorými má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov
Vašu zdravotnú dokumentáciu (vrátane predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín a dokumentácie týkajúcej sa zákonných zástupcov) uchovávame 20 rokov po smrti pacienta, ak sme všeobecným lekárom a 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak sme poskytovateľom špecializovanej zdravotnej starostlivosti
Povinné hlásenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Preto, aby sme mohli:

 • Plniť naše zákonné povinnosti pri zasielaní povinných hlásení do Národného centra zdravotníckych informácií ohľadom uzatvorených dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ak sme všeobecným lekárom pre deti a dorast) a do národných zdravotných registrov (nár. onkologický register, nár. r. pacientov s diabetes mellitus, nár. r. vrodených chýb, nár. r. pacientov so srdcovocievnym ochorením, nár. r. pacientov s neurologickým ochorením, nár. r. pacientov s chronickým ochorením pľúc, nár. r. pacientov s tuberkulózou, nár. artroplastický register, nár. r. pacientov so zápalovým reumatickým ochorením, nár. r. osôb s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej ZS, nár. r. osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie, nár. r. asistovanej reprodukcie)
 • Plniť naše zákonné povinnosti pri zasielaní povinných hlásení o nežiadúcich účinkov liekov a nežiadúcich udalostí spojených so zdravotníckymi pomôckami do Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
 • Plniť naše zákonné povinnosti pri zasielaní povinných hlásení na Regionálne úrady verejného zdravotníctva ohľadom povinného očkovania a výskyte prenosného ochorenie a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie
 • Plniť naše zákonné povinnosti pri zasielaní výkazov o zdravotných výkonoch realizovaných pacientom do zdravotných poisťovní
 • Plniť naše zákonné povinnosti pri zasielaní povinných hlásení na Ministerstvo zdravotníctva SR ohľadom poskytnutej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
 • Plniť naše zákonné povinnosti voči Sociálnej poisťovni, pri vykazovaní dočasnej pracovnej neschopnosti pacientov, pri zistení pracovných úrazov alebo chorôb z povolania
 • Plniť naše zákonné povinnosti pri oznamovaní Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny znemožnenie vykonania preventívnej prehliadky dieťaťa v domácom prostredí, ktorá sa má vykonať do troch pracovných dní od doručenia prepúšťacej správy dieťaťa, ktoré je prepustené z nemocnice po narodení (ak sme všeobecným lekárom pre deti a dorast)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže plniť aj ďalšie zákonné povinnosti v rámci tohto informačného systému, pričom vaše osobné údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vždy na základe povinnosti, ktorá mu vyplýva z príslušných právnych predpisov.

Plnenie zákonných povinností na základe príslušných právnych predpisov, a to najmä (no nie výlučne):

 • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
 • Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
 • Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme

V rámci tohto informačného systému sa spracúvajú vaše osobné údaje v rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na povinné zákonné hlásenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

V tomto informačnom systéme sú spracúvané aj osobitné kategórie osobných údajov, konkrétne údaje týkajúce sa zdravia pacientov.

Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame ako súčasť písomnej zdravotnej dokumentácie alebo elektronickej zdravotnej knižke. Písomnú zdravotnú dokumentáciu uchovávame 20 rokov po smrti pacienta, ak sme všeobecným lekárom a 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak sme lekár špecialista. Elektronické zdravotné záznamy v elektronickej zdravotnej knižke uchováva Národné centrum zdravotníckych informácií v lehotách podľa prvej vety. Ak si osobitné právne predpisy vyžadujú inú dobu uchovávania, tak sa riadime osobitnými právnymi predpismi.
Objednávanie pacientov

Preto, aby sme mohli:

Viesť knihu objednaných pacientov a evidenciu termínov, na ktoré boli pacienti objednaní

Plnenie zmluvných povinností V rámci tohto informačného systému spracúvame osobné údaje osoby, ktorá sa objednáva na vyšetrenie, a to, v rozsahu titul, meno a priezvisko. Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame po dobu 5 rokov od uplynutia termínu, na ktorý bol pacient objednaný.
Spätná väzba a jej hodnotenie

Preto, aby sme mohli:

 • Plniť naše zákonné povinnosti pri odovzdávaní spätnej väzby pacientov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť
 • Plniť naše zákonné povinnosti pri vyhodnocovaní odovzdanej spätnej väzby pacientov

Plnenie zákonných povinností na základe príslušných právnych predpisov, a to najmä (no nie výlučne):

 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 • Vyhláška MZ SR č. 444/2019 Z.z. o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
Pacient zanecháva spravidla spätnú väzbu bez uvedenia osobných údajov, ale v prípade, ak sa rozhodne osobné údaje predsa len uviesť, spracúvame ich v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa osoby, ktorá zanechala spätnú väzbu a obsah zanechanej spätnej väzby. Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame po dobu 5 rokov od kedy nám odovzdáte spätnú väzbu.
Uverejňovanie referencií o zdravotníckom zariadení

Preto, aby sme mohli:

Na základe udeleného súhlasu zverejňovať referencie pacientov na webovom sídle poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Súhlas pacienta V rámci tohto informačného systému spracúvame osobné údaje len na základe udeleného súhlasu, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko a obsah referencie osoby, o ktorej referenciu ide. Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu na zverejnenie referencie z vaše strany.
Účtovné doklady

Preto, aby sme mohli:

Vyhotoviť účtovný doklad, prijať platbu a evidovať účtovný doklad na účel uplatnenia nároku na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou v súlade s cenníkom.

Plnenie zákonných povinností na základe príslušných právnych predpisov, a to najmä (no nie výlučne):

 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

V rámci tohto informačného systému spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa prechodného pobytu
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • dátum narodenia
 • podpis
 • číslo bankového účtu fyzickej osoby
 • rodné číslo
 • diagnóza označená písmenom a číslom

V tomto informačnom systéme sú spracúvané aj osobitné kategórie osobných údajov, konkrétne údaje týkajúce sa zdravia pacientov.

Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame po dobu 10 rokov od vyhotovenia účtovného dokladu.
Evidencia prijatej a odoslanej pošty

Preto, aby sme mohli:

Viesť evidenciu prijatej a odoslanej pošty

Plnenie zákonných povinností na základe príslušných právnych predpisov, a to najmä (no nie výlučne):

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

V rámci tohto informačného systému spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko,
 • adresa
 • predmet a obsah pošty
 • e-mailová adresa
Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje uchovávame v tomto informačnom systéme po dobu 10 rokov od prijatia alebo od odoslania pošty.
Kamerové systémy

Preto, aby sme mohli:

V prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva vaše osobné údaje prostredníctvom kamerového systému: Chrániť aktíva, zabezpečovať prevenciu a ochranu práv a právom chránených záujmov nás a našich pacientov

Oprávnený záujem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

V rámci tohto informačného systému spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • podobizeň dotknutej osoby
 • dátum a čas pohybu
Elektronickú dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame po dobu 14 dní od vyhotovenia záznamu našim kamerovým systémom.
Evidencia užívateľov, ktorý si stiahli obsah z webového sídla poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Preto, aby sme mohli:

V prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zverejňuje na svojom webovom sídle obsah, ktorý si môžete stiahnuť:

Evidencia obsahu stiahnutého z webového sídla zdravotníckeho zariadenia

Oprávnený záujem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti V rámci tohto informačného systému spracúvame osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa osoby, ktorá si stiahla nejaký obsah z webového sídla poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame po dobu 5 rokov od kedy ste si stiahli obsah z nášho webového sídla
Klinické skúšanie

Preto, aby sme mohli:

V prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonáva klinické skúšanie: Viesť evidenciu a zdravotnú dokumentáciu pacientov zapojených do klinického skúšania

Plnenie zákonných povinností na základe príslušných právnych predpisov, a to najmä (no nie výlučne):

 • Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
 • Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia
 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
 • Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
 • Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
 • Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme
 • Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

 • Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia

 • zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach

V rámci tohto informačného systému spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • identifikačný kód pacienta ako účastníka konania
 • osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefonický kontakt (ak ich osoba poskytla) a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy
 • údaje o poučení a informovanom súhlase
 • údaje o chorobe osoby, žiadanku na vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
 • epidemiologicky závažné skutočnosti
 • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne
 • identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • osobné údaje zákonných zástupcov v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a telefonický kontakt (ak ich osoba poskytla)

V tomto informačnom systéme sú spracúvané aj osobitné kategórie osobných údajov, konkrétne údaje týkajúce sa zdravia pacientov. V tomto informačnom systéme pri niektorých pacientoch môžu byť spracúvané aj biometrické alebo genetické údaje.

Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame 25 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Súdne spory

Preto, aby sme mohli:

Preukazovať, uplatňovať alebo brániť právne nároky v prípade súdnych sporov

Oprávnený záujem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

V rámci tohto informačného systému spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko,
 • adresa trvalého/prechodného pobytu
 • predmet a obsah súdneho konania
Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame po dobu 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konkrétny súdny spor skončil.
Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Preto, aby sme mohli:

Vybavovať žiadosti v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb

Plnenie zákonných povinností na základe príslušných právnych predpisov, a to najmä (no nie výlučne):

 • Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

V rámci tohto informačného systému spracúvame osobné údaje v nasledovnom rozsahu:

 • titul, meno a priezvisko,
 • adresa trvalého/prechodného pobytu
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa
 • dátum narodenia
 • predmet a obsah uplatňovaného práva dotknutej osoby
Dokumentáciu obsahujúcu vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme uchovávame po dobu 5 rokov od uplatnenia vašich práv pri spracúvaní vašich osobných údajov.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa nezverejňujú a neprenášajú do tretích krajín.

Aké máte práva a ako ich uplatňovať

Právo požadovať prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od zdravotníckeho zariadenia potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie vám poskytneme v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky. Pre sprístupnenie osobných údajov si musíme vopred overiť vašu identitu, aby sme zistili, či ste osobou oprávnenou oboznámiť sa s osobnými údajmi, ktoré sa majú sprístupniť. Za tým účelom je nevyhnutné, aby ste sa preukázali občianskym preukazom alebo iným dokladom obsahujúcim vašu fotografiu.

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje o vás alebo o vašom zákonnom zástupcovi.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo požadovať od zdravotníckeho zariadenia výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom pre spracúvanie osobných údajov), ak namietate spracúvanie osobných údajov alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. povinnosť vyplývajúca z osobitného predpisu, z dôvodu verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak namietate správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti overiť správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi, máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré poskytol poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ak osobné údaje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti spracúva na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracúvaní vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu vašich osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením v našej ambulancii.

Zásady ochrany osobných údajov

 

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

 

Informácie pre pacientov a ich zákonných zástupcov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Identifikácia Prevádzkovateľa:
Centrum Psyché s.r.o., so sídlom Tešedíkova 56, 841 06 Bratislava, IČO: 47 602 881.
V zmysle zákona naša ambulancia nemá povinnosť ustanoviť osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, preto túto úlohu plní Mgr. Zuzana Palenčárová, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie a môžete ju v tejto veci kontaktovať na tel. č. 0907 331 401 alebo e-mail: info@centrumpsyche.sk

Účel spracúvania a právny základ spracúvania:
Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Osobné údaje sú spracovávané na základe zákona.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:
Spracúvame osobné údaje pacientov v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje pacienta a zákonného zástupcu pacienta.

Vedenie zdravotnej dokumentácie je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcou zo zákona o zdravotnej starostlivosti, preto aj spracovanie osobných údajov pacienta vykonávame na základe zákonnej povinnosti, bez ďalšieho súhlasu.

Príjemcovia:
Osobné údaje pacientov sú poskytované iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súvislosti s poskytnutím ďalšej zdravotnej starostlivosti a iným subjektom v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, najmä súdy, ÚPSVaR.

Dĺžka uchovávania:
V zmysle právnych predpisov osobné údaje pacienta uchovávame po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti, resp. 20 rokov od smrti pacienta.

Práva dotknutej osoby:
Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané je v zmysle zákona oprávnená:
požadovať prístup k osobným údajom,
žiadať opravu osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
žiadať o výmaz osobných údajov (po uplynutí zákonnej doby),
požadovať obmedzenie spracúvania,
namietať spracúvanie (len v tých prípadoch, ktoré to povoľujú – napr. marketingové účely),
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese detskapsychologicka@gmail.com.

Prenos údajov:
Osobné údaje sa neprenášame do tretích krajín.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
Prevádzkovateľ nevyužíva automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie.

Poučenie pacienta (Súbor .docx, 14 KB)