Zásady ochrany osobných údajov

 

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

 

Informácie pre pacientov a ich zákonných zástupcov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Identifikácia Prevádzkovateľa:
Centrum Psyché s.r.o., so sídlom Tešedíkova 56, 841 06 Bratislava, IČO: 47 602 881.
V zmysle zákona naša ambulancia nemá povinnosť ustanoviť osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov, preto túto úlohu plní Mgr. Zuzana Palenčárová, ktorá dohliada na ich riadne spracúvanie a môžete ju v tejto veci kontaktovať na tel. č. 0907 331 401 alebo e-mail: info@centrumpsyche.sk

Účel spracúvania a právny základ spracúvania:
Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poskytovanie služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Osobné údaje sú spracovávané na základe zákona.

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:
Spracúvame osobné údaje pacientov v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje pacienta a zákonného zástupcu pacienta.

Vedenie zdravotnej dokumentácie je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti vyplývajúcou zo zákona o zdravotnej starostlivosti, preto aj spracovanie osobných údajov pacienta vykonávame na základe zákonnej povinnosti, bez ďalšieho súhlasu.

Príjemcovia:
Osobné údaje pacientov sú poskytované iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súvislosti s poskytnutím ďalšej zdravotnej starostlivosti a iným subjektom v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi, najmä súdy, ÚPSVaR.

Dĺžka uchovávania:
V zmysle právnych predpisov osobné údaje pacienta uchovávame po dobu 20 rokov odo dňa poskytnutia zdravotnej starostlivosti, resp. 20 rokov od smrti pacienta.

Práva dotknutej osoby:
Každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané je v zmysle zákona oprávnená:
požadovať prístup k osobným údajom,
žiadať opravu osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
žiadať o výmaz osobných údajov (po uplynutí zákonnej doby),
požadovať obmedzenie spracúvania,
namietať spracúvanie (len v tých prípadoch, ktoré to povoľujú – napr. marketingové účely),
podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese detskapsychologicka@gmail.com.

Prenos údajov:
Osobné údaje sa neprenášame do tretích krajín.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
Prevádzkovateľ nevyužíva automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie.

Poučenie pacienta (Súbor .docx, 14 KB)