O nás

Tvoríme tím odborníkov v komplexných službách o duševné zdravie. Rešpektujeme a riadime sa etickými zásadami Komory psychológov, Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorých sme členmi.

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Zuzana Palenčárová
Klinická psychologička a psychoterapeutka, odborná garantka

Verím že, osobný prístup a individuálne nazeranie na potreby a skúsenosti klienta a jeho sprevádzanie v ťažkých, alebo nepriaznivých situáciách v živote môže pomôcť zmeniť postoj k sebe, k svetu a následne zlepšiť vzťahy a celkovú kvalitu života. Vo svojej praxi sa venujem deťom, dospievajúcim a rovnako aj dospelej klientele.

 

Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava

Telefón: +421 907 331 401
Email: palencarova@centrumpsyche.sk

Veľmi si vážim Váš záujem o moje psychoterapeutické služby. Z kapacitných dôvodov však dlhodobo neprijímam nových klientov. Ďakujem za pochopenie.

Od 2017 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché.
2009 – 2017 UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Oddelenie klinickej psychológie
Klinický psychológ, posledné dva roky Vedúca oddelenia
2002 – 2006 TNS AISA Slovakia
Project manager na oddelení Kvalitatívneho prieskumu trhu
2000 – 2002 NsPP sv. Cyrila a Metoda, Oddelenie klinickej psychológie
Psychológ
1997 Reklamná agentúra Vectra promotion, s. r. o.
Advertising assistant popri štúdiu na VŠ

2023 Supervízor Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu
2021 Docent Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu
2020 Cvičný terapeut Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu
2013 – 2018 Slovenský inštitút vzdelávania v psychoterapii (SIVP), certifikačný program (A), ukončené skúškou a získaním Certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. Zápis do zoznamu certifikovaných psychoterapeutov za KIP, Gestalt psychoterapiu a EMDR
2010 – 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU)
Štúdium ukončené Atestáciou z klinickej psychológie
1994 – 2000 Štúdium psychológie na FiF UK Pedagogické minimum
1998 University of Connecticut (USA) – Letný kurz v poradenskej psychológii

Súčasnosť Akreditovaný výcvik v Supervízii v pomáhajúcich profesiách Coachingplus

Arteterapeutický výcvik pod vedením Beate Albrich

2019 – 2023 Ďalšie vzdelávanie v inštitúte SSKIP, cvičný terapeut, supervízor a docent v KIP metóde
2017 – Súčasnosť Základné aj pokračujúce vzdelávanie v traumatológii dospelých, detí a adolescentov, SIPE inštitút
2009 – 2018 Katatýmne imaginatívna psychoterapia, Certifikačný program SIVP, inštitút SSKIP
2014 – 2015 Postgraduálny výcvik v Gestalt terapii s deťmi a adolescentmi (viac ako 174 výcvikových hodín), IVGT Praha, ČR
1999 – 2017 Dlhodobý certifikovaný výcvik v Gestalt psychoterapii, Dialóg inštitút

 

Rôzne kurzy a vzdelávania v psychodiagnostických metódach a nástrojoch klinickej psychológie (ROR, Hand test, Kresba postavy, SON-R, WAIS-III/WISC-III a mnohé. iné)

Tréning, príprava a realizácia workshopov v slovenskom a anglickom jazyku pre spoločnosť Timan.

Rekreačné bicyklovanie, lyžovanie, tanec, ručné práce, pečenie, jazzová hudba, čítanie beletrie.

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Nela Szászová
Psychologička

Na začiatku mojej psychologickej a psychoterapeutickej práce som pracovala hlavne s dospelými klientmi. V súčasnosti a posledných niekoľko rokov sa venujem najmä práci s deťmi, mladistvými a ich rodičmi. Vnímam potrebu porozumieť im, porozumieť tomu, čo prežívajú, čím prechádzajú a spoločne s nimi hľadať spôsoby, ako náročnú situáciu zvládnuť. Nachádzanie svojich vnútorných zdrojov a cesta spoznávania samého seba sú úžasnými možnosťami na rast a pochopenie vlastného prežívania.

 

Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava
Ambulancia Gbelská 8, Bratislava – Záhorská Bystrica

Telefón: +421 944 242 485
Email: szaszova@centrumpsyche.sk

Od 2021 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché,
Psychologička a psychoterapeutka
2017-2021 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava III,
Samostatný psychológ, zapísaná v Zozname psychoterapeutov
2018 – 2020 ActiveMind s.r.o.
Poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania, konateľ, psychológ
2016 – 2018 MUDr. Patrícia Tropek, psychiatrická ambulancia
Psychológ, psychoterapeut pod supervíziou
2005 – 2014 R.I. Consultancy Services, s.r.o.
Konzultant, Team Leader v oblasti organizačno-pracovnej psychológie
2007 – 2018 Slovenský inštitút vzdelávania v psychoterapii (SIVP), psychoterapeutický program úspešne ukončený, Zápis do Zoznamu psychoterapeutov za KIP (Katatýmne-imaginatívna psychoterapia – SSKIP)
2017 Adaptačné vzdelávanie, samostatný psychológ 
2000 – 2005 Štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

2021 Sebapoškodzovanie u detí a mladistvých
2020 Strach a úzkosť u detí
2020 Krízová intervencia (Mgr. Miroslava Zimányiová, Mgr. Mária Anyalaiová)
2017 – 2018 Symbolterapia (SSKIP)
2018 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
2007 – 2018 Dlhodobý výcvik v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii (SSKIP)

Zúčastnila som sa mnohých medzinárodných konferencií, seminárov, workshopov a webinárov v oblasti psychológie, psychoterapie a psychodiagnostiky.

Čítanie, pečenie, lyžovanie, turistika, prechádzky so psom, kino, divadlo.

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Lýdia Blaho
Psychologička

Práci s deťmi a dospievajúcimi sa ako psychologička venujem 8 rokov, prevažne v školskom prostredí (základná škola, medzinárodná stredná škola). Súčasťou mojej psychologickej praxe sú aj skúsenosti s poradenstvom pre profesionálnych rodičov a terapeutickou prácou s deťmi v Centre pre rodiny a deti. Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave.
V rámci svojej terapeutickej praxe s detským klientom kladiem dôraz na jeho individualitu, silné stránky, a tiež na porozumenie kontextu, v ktorom dieťa žije, preto spoluprácu s rodičmi vnímam ako kľúčovú. S mladšími klientmi pracujem prostredníctvom hrovej terapie, keďže hra je ich prirodzeným jazykom. Aktuálne sa vzdelávam v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku, ktorého metódy používam v praxi so staršími deťmi a adolescentmi. S klientmi pracujem pod odbornou supervíziou. Na práci s deťmi a mladými ľuďmi ma zaujíma pozorovať svet z ich perspektívy, objavovať v čom je ich jedinečnosť a podporovať ich v tom, aby sa dokázali zvládať svoje výzvy a posúvať ďalej.

 

 Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava

Telefón: +421 944 325 769
Email: blaho@centrumpsyche.sk

Od 2021 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché, psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou
2018 – 2021 CZŠ Narnia Bratislava, školská psychologička
2016 – 2018 LEAF Academy, školská psychologička a učiteľka Charakter semináru
2014 – 2016 ZŠ Spojová, Banská Bystrica, školská psychologička
2013 – 2014 Centrum pre deti a rodiny Nitra, psychologička pre Centrum podpory profesionálnych rodín
2012 – 2013 SPREVÁDZANIE o.z, dobrovoľníčka – sprevádzanie ťažko chorých dospelých pacientov
2012 Smart Kids s.r.o, lektorka anglického jazyka v MŠ popri štúdiu VŠ
2008 – 2009 Klub Detskej Nádeje, dobrovoľníčka – animátorka pre dlhodobo hospitalizované deti popri štúdiu VŠ
2019 Neverbálne techniky v práci s detským klientom, VÚDPaP
2018 Katatýmne imaginatívna psychoterapia, SKKIP
2013 – 2014 Certifikácia v Terapii hrou, Inštitút terapie hrou
2007 – 2012 Štúdium psychológie na FiF UK
2010 – 2011 Štúdium psychológie, Erasmus LLP program, Univerzita Karlova
2010 Certifikácia v anglickom jazyku pre psychologicko – pedagogické vedy, UNIcert® III Qualified Paper

Pečenie koláčov a dezertov, kreslenie a maľovanie vodovými farbami, plávanie, bicyklovanie, knihy od Roalda Dahla.

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Jana Záchejová
Psychologička 

Vo svojej praxi sa venujem detským a dospievajúcim klientom. Môj prístup k terapii dieťaťa by som prirovnala k práci akéhosi detektíva a následne tlmočníka. V prvom rade sa snažím porozumieť dieťaťu – spoznať jeho prostredie, v ktorom vyrastá, pochopiť jeho správanie a reakcie. Každé dieťa je individualita a také je aj jeho vnímanie prostredia, ktoré ho obklopuje a spracovávanie podnetov, s ktorými sa dennodenne stretáva. Mojou úlohou je následne tlmočiť rodičom, toto vnímanie dieťaťa a spoločne s nimi hľadať spôsob ako dieťaťu vytvoriť prostredie, v ktorom by sa cítilo komfortnejšie a mohlo sa ďalej zdravo vyvíjať. V terapeutickom sedení s dieťaťom zároveň primeranými psychoterapeutickými technikami pracujeme na zdravšom a zrelšom spracovávaní prichádzajúcich podnetov.

 

 Ambulancia Gbelská 8, Bratislava – Záhorská Bystrica

Telefón: +421 908 837 148
Email: zachejova@centrumpsyche.sk

Od 2022 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché,
psychologička a psychoterapeutka
2009 – 2022 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava, psychológ (psychoterapia, psychodiagnostika, poradenská činnosť pre rodičov)
2017 – 2018 SPIRARE spol. s r.o. – denný psychiatrický stacionár, psychoterapeutická prax ako stážistka, koterapeutka / terapeutka, účasť na konzíliách zamestnancov, úvodné individuálne interview s klientami stacionára.
2017 DFNsP Bratislava, psychologická prax na oddelení detskej psychiatrie, účasť na psychodiagnostike a lekárskych konzíliách
2007 – 2009 Brilliant Stars, international kindergarten, učiteľka v materskej škole (starostlivosť a výučba detí vo veku 2-4 roky v anglickom jazyku)
2008 – 2018 Slovenská spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, Bratislava – Psychoterapeutický výcvik
2002 – 2007 Filozofická fakulta (Univerzita Komenského), Bratislava Psychológia

2020 Krízová intervencia na školách a práca s terapeutickými kartami – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
2019 Práca so Scénotestom – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
2018 Problémy narušenia rodinnej vzťahovej väzby – práca s rodičom a dieťaťom – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava
2014 Príprava na výkon práce v zdravotníctve – Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
2011 PCA v hrovej a filiálnej terapii – PCA Inšrtitút Ister Bratislava
2011 Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou – Couchingplus
2009 Úvod do arteterapie – OZ Artea
2006 Vzdelávanie študentov v problematike autizmu – Autistické centrum Andreas n.o.
2001 – 2002 Psychológia v manažmente – Univerzita Komneského
2000 – 2001 Štátnicový kurz anglického jazyka – Jazykové centrum Univerzity Komenského

Voľný čas venujem najmä svojej rodine. Medzi moje záujmy patrí šport, tanec, príroda, zvieratá, tvorivé práce.

„Citát“

Autor citátu

MUDr. Martina Paulinyová, PhD.
Detská psychiatrička, odborná garantka

Pracujem ako detský psychiater, mojou špecializáciou je diagnostika a liečba pacientov s poruchami príjmu potravy. Medicína založená na dôkazoch ako aj moja osobná skúsenosť potvrdzuje úspešnosť liečby  detského a dospievajúceho pacienta vtedy, ak sa s ním ním  pracuje v kontexte jeho rodiny.  Snažím sa rodinu pacienta spoznať  a liečiť ho spoločne s jeho blízkymi.  Rodina , tak ako pacient, potrebuje  dôveru, odborné vedenie a podporu.

 

 Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava

Email: paulinyova@centrumpsyche.sk
Objednávanie:
www.navstevalekara.sk

Od 2022 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché, detská psychiatrička
2012 – 2022 Atestovaný lekár Kliniky detskej psychiatrie NÚDCH LFUK, ambulantný lekár
2006 – 2012 Lekár Kliniky detskej psychiatrie DFNsP, asistent a odborný asistent LFUK
1988 – 1994 Lekárska fakulta UK, Bratislava
2011 Postgraduálne štúdium v odbore detská psychiatria
2012 Atestácia z odboru detská psychiatria

2011- 2015 Kompletné vzdelávanie v psychotraumatológii a EMDR v rámci inštitútu akreditovanom Európskou spoločnosťou pre EMDR – EMDR Europe.

Rodina a pes:-), šport, najmä beh, literatúra, film, divadlo, priatelia.

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Ondrej Kobliška
Špeciálny pedagóg

Vyštudoval som špeciálnu pedagogiku a 11 rokov som sa venoval vzdelávaniu detí s mentálnym a viacnásobným postihnutím, či deťom s poruchou autistického spektra. Súbežne, ako odborný zamestnanec CŠPP som poskytoval poradenskú, diagnostickú a terapeutickú činnosť deťom a rodinám so zdravotným znevýhodnením. V danej oblasti som si osvojil schopnosť načúvania a snahe porozumieť individuálnym potrebám klientov, nech sú na prvý pohľad akokoľvek nedešifrovateľné a zmätočné pre okolitý svet. Počuť to, čo sa deje ,,tu a teraz“ a snahu vidieť to cez optiku ,,skúseností a zážitkov“ klienta sa snažím implementovať do psychoterapeutickej práce pod supervíziou ako frekventant dlhodobého psychoterapeutického výcviku. Rád Vás budem sprevádzať cestou poznania samého seba, porozumeniu svojho blízkeho okolia, partnera či svojich detí. Cestou, ktorá procesom hľadania vedie k uskutočňovaniu životných zmien.

 

Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava
Ambulancia Gbelská 8, Bratislava – Záhorská Bystrica

Telefón: +421 908 982 689
Email: kobliska@centrumpsyche.sk

Od 2022 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché, špeciálny pedagóg a psychoterapeut pod supervíziou
2019 – 2022 Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava, odborný zamestnanec v CŠPP
2015 – 2022 Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava, školský špeciálny pedagóg
2014 – 2019 Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava, vychovávateľ v ŠKD
2012 – 2014 DSS prof. Karola Maktulaya, Lipského 13, terapeut
2010 – 2015 Spojená škola, Dúbravská cesta 1, Bratislava, pedagogický asistent

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Jana Pauková
Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou

Vo svojej práci sa venujem predovšetkým dospelým klientom, ako aj teenagerom, párom a rodinám. Od roku 2017 som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v procesorientovanej psychológii akreditovaného Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii. Pracujem ako poradkyňa, facilitátorka a terapeutka pod supervíziou. Svoje psychologické štúdium som absolvovala na Katedre psychológie Univerzity Komenského a Karlovej univerzity, ako aj vo Výberovom vzdelávacom spolku (VVS Bratislava). Som absolventkou krátkodobého koučingového výcviku. Moje ďalšie vzdelávanie a pracovné skúsenosti zahŕňajú skúsenosti s narušenou komunikačnou schopnosťou a autizmom, arteterapiu a prácu s telom. Pracujem v slovenskom a anglickom jazyku. Ako dobrovoľníčka pôsobím v Centre terapeutických služieb.

 

Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava
Ambulancia Gbelská 8, Bratislava – Záhorská Bystrica

Email: paukova@centrumpsyche.sk

Od 2022 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché
Psychoterapeutka pod supervíziou
Centrum terapeutických služieb, Bratislava
Poradkyňa a facilitátorka
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Projekt investícia v rannom detstve. Pilotovanie a úprava slovenskej adaptácie testu IDELA Save the Children, školenie administrátorov testu
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Bratislava
Projektová manažérka – Projekt Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu
Dialóg – Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami komunikácie, Bratislava
Klinický psychológ
Autistické centrum Modrý klíč, Praha, Pomocní škola Chotouňská, Praha
Psychológ
Od 2017 Inštitút procesorientovanej psychológie,
Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychológii, výcvik akreditovaný IAPOP a MZ SR prostredníctvom SIVP;
Skúšky I.fázy, február a jún/2020, terapeutická práca a facilitácia pod supervíziou
2006–2008 The Centre for Financial and Management Studies, University of London
Individuálne profesionálne kurzy vo verejnej politike
2003–2004 Universitas Negera Sebelas Maret, Surakarta; Sekolah Tinggi Seni Indonesia, Surakarta, Surakarta (Indonézia)
1999–2000 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Štúdium klinickej a sociálnej psychológie
1997–2000 Výberový vzdelávací spolok, Bratislava
Kognitívna filozofia a sociálna psychológia
1995–2000 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Špecializácia klinická psychológia

2021 Kazuistiky, online / Bratislava – Ivan Verny,M.D., Dipl PW
2021 Kde si stúpam na otlak (Večery procesovej práce), 2021, online/Bratislava – Ivan Verny,M.D., Dipl PW
2021 Letná škola supervízie, Banská Štiavnica
Ivan Verny, M.D., Dipl PW, Sarah Kašáková, Sylvia Ondrisová
2021 How Fear of Death and Illness Can Help You, Your Country, Our Planet, online – Arny and Amy Mindell
2021 The Trauma Series Part III: Overcoming Dissociation, online – Janina Fisher
2019 Your Dreams, Body, And Dark Energy: The Dreambody Message for Our World, Arny and Amy Mindell, Moscow (RUS)
2019 Supervizní kemp, Osinalice (ČR) – Ivan Verny, M.D., Dipl PW , Mgr. Stáňa Študentová
Od 2019 Experience Processwork: The Sampler Series, online, Processwork Institute, Portland (USA)
2018 Vše je to v rodine – Procesorientovaný prístup k práci s rodinami a dětmi; DPW Dawn Menken, Praha (ČR)
2017 Integratívny koučing a kľúčové kompetencie, výcvik, Bratislava, Slovensko
Od 1999 Arteterapia, Hledání souvislostí, Sebevyjádření pomocí výtvarních prostředku, Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazu, Kamila Ženatá, hosťujúca členka Českej spoločnosti pre psychoanalytickú psychoterapiu, autorka: Obrazy z nevědomí, Praha, ČR
1995 Telo vo vzťahoch, Bratislava (SR) – Ivan Verny, POP-I Slovakia, zastúpený Thomas Diener

„Citát“

Autor citátu

PaedDr. Petra Dvorecká
Špeciálna pedagogička

Vo svojej praxi sa venujem zvládaniu náročných životných situácií klientov, ich sprevádzaniu pri hľadaní riešení osobných, vzťahových, emocionálnych a rodinných problémov. V procese spoznávania seba samého, svojich emócií, myšlienok a správania im pomáham vstúpiť do svojho vnútra, lepšie porozumieť svojim ťažkostiam a pozrieť sa na veci novým pohľadom. Pracujem s deťmi, dospievajúcimi a dospelými klientami.

 

Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava

Email: dvorecka@centrumpsyche.sk

2011 Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva, Hrobákova 3
špeciálny pedagóg
2007-2008 Centrum Nádej (OZ POD), Bratislava, ktoré sa venuje obetiam domáceho násilia
poradenský pracovník a psychoterapeut
2006-2007 ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava
špeciálny pedagóg
2006 Psychologická poradňa Centra Nádej, Bratislava
poradenský pracovník a terapeut
Školenia a semináre na tému „Poruchy učenia a správania“ pre učiteľov, špeciálnych pedagógov a psychológov
Centrum Dialóg, Bratislava
pomocný pracovník pri výskume diagnostiky porúch učenia u detí predškolského veku
1997-2006 Pedagogicko – psychologická poradňa, Hrobákova 3, Bratislava
špeciálny pedagóg
1997-2002 Krízová linka pomoci OZ Pomoc ohrozeným deťom
poradenský pracovník
Detská linka záchrany Slonad
pracovník
1997 Ústav prof. K. Matulaya, Bratislava, práca s dospievajúcimi a dospelými s autizmom
špeciálny pedagóg
1995-1997 ZŠ internátna pre deti s chybami reči, Nám 1. mája, Bratislava
špeciálny pedagóg
1991 a 2001 Oddelenie internej medicíny a psychosomatiky vo Viedni
praktikum
2022-2023 Nadstavbové vzdelávanie v KIP u detí a mladistvých
2022 Akademické Centrum pre Výskum autizmu školenie ADOS-2
2021 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
2017-2019 Univerzita Palackého v Olomouci
vzdelávanie v oblasti psychosomatiky
2009-2010 Detský hospic Plamienok, Bratislava
vzdelávanie „Sprevádzanie detí a rodín v smútení“
2008-2011 SSKIP Bratislava výcvik v metóde „Katatýmne imaginatívna psychoterapia“
2004 Zapísaná do Zoznamu psychoterapeutov SR
MŠMT ČR vzdelávací program -Terapeutická práca s deťmi ako súčasť výchovného procesu
2003 Autogénny tréning – základný a vyšší stupeň
2000 Pražská psychoterapeutická fakulta
semináre Arteterapie
1997-2003 Komplexný dlhodobý dynamicky orientovaný výcvik v metóde Koncentratívna pohybová terapia
1997 Vzdelávanie v oblasti psychoterapie ukončené certifikátom v pracovnej činnosti psychoterapia
Arteterapia v liečbe duševných a psychosomatických porúch
praktiká
Ochrana proti domácemu násiliu
školenie
1995-1996 Kurz v metóde Progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona

Šport, turistika, výtvarné umenie, architektúra, film, cestovanie, beletria

„Citát“

Autor citátu

Soňa Mayerová
Psychologička

Od ukončenia štúdia psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave sa venujem psychológii v praxi. Najväčšie a najčerstvejšie skúsenosti mám zo školského prostredia, konkrétne zo základných aj stredných škôl. Vďaka týmto skúsenostiam si uvedomujem, aké je potrebné sa odborne venovať práve deťom a mladým ľuďom. Je pre mňa dôležité, aby sa každý človek mohol cítiť bezpečne a slobodne v tom, kým je. Vo svojej práci sa venujem najmä deťom a mladým ľuďom individuálne aj skupinovo, v zmysle sprevádzania a podpory v porozumení vlastného prežívania a správania a osobnostného rastu.

 

Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava

Telefón: +421 918 515 494
Email:
mayerova@centrumpsyche.sk

od 2023 Psychologička a psychoterapeutka pod supervíziou,
Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché
od 2022 Psychologička na oddelení prevencie,
Centrum poradenstva a prevencie Bratislava 2
2021–2023 Dobrovoľníčka a psychologička,
nízkoprahový Klub Machovisko, Ipčko
2019–2022 Poradkyňa, psychologička, Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
od 2022 Slovenská spoločnosť pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu, psychoterapeutický výcvik, SSKIP
2018 Štúdium psychológie na University of Porto, program Erazmus+
2014–2019 Štúdium psychológie na FiF UK v Bratislave
2023 Traumu rešpektujúci prístup, Inklucentrum
2020 Sexuálne násilie páchané na deťoch, doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
2019 Krízová intervencia pre pomáhajúce profesie I. a II., Centrum pre rodiny Kvapka

Lukostreľba, stolové RPG a hry, cestovanie a spoznávanie nových miest, knihy, filmy a seriály

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Ivana Švarcová
Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou

Prvé pracovné skúsenosti som získavala už počas štúdia ako konzultant na telefonickej Linke detskej istoty, čo som neskôr využila ako krízový intervent na Linke pomoci pre patologických hráčov. Prevažnú väčšinu svojej praxe (viac ako 7 rokov) som sa venovala liečbe závislostí adolescentov a dospelých, kde som nadobúdala skúsenosti s individuálnou a skupinovou psychoterapiou, psychoedukačnými skupinami, výskumom na tému závislostí, psychodiagnostikou. Posledné roky sa venujem individuálnej práci s dospievajúcimi a dospelými, odborne sa vzdelávam v psychodynamickom psychoterapeutickom smere, aktuálne pracujem pod supervíziou.

V rámci svojej psychoterapeutickej praxe sa snažím o vytvorenie bezpečného prostredia a dôverného vzťahu s klientom, v ktorom môže zdieľať najhlbšie myšlienky a pocity. V procese skúmania a porozumenia jeho vnútorného sveta sa zameriavame na všetky aspekty jeho života, ktoré majú vplyv na jeho život i vzťahy, nielen racionálne uvedomované, ale aj nevedomé. Sebapoznávanie tak prináša ujasnenie potrieb a cieľov jednotlivca, budovanie pocitu autentickosti a tým vedie k možnosti žiť naplnený život v zhode so sebou samým.

 

Ambulancia Leškova 3/A, Bratislava

Telefón: +421 915 292 257
Email:
svarcova@centrumpsyche.sk

od 2024 Psychologička a psychoterapeutka pod supervíziou,
Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Centrum Psyché
od 2024 Psychoterapeutická prax na Psychosomatickej klinike FzaSP TU a PNPP Pezinok
2023- 2024 Súkromná ambulancia klinickej psychológie BA, psychoterapeut pod supervíziou
2009-2022 Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava
2009-2010 Linka detskej istoty SV pre UNICEF

2013-2014

kurz „Základní krizová intervence“ akreditovaný MŠMT ČR Remedium Praha
2009 Tréning konzultantov Linky detskej istoty pri SV pre UNICEF
2005-2010  Štúdium jednoodborovej psychológie na UCM v Trnave
2013-2024 Psychodynamická psychoterapia, SIPP
2013-2024 Špecializačné štúdium klinickej psychológie UK Bratislava
2024 Súcit a sebasúcit – Mgr. Hana Vojtová
2023 Úvod do psychosomatiky, Biodynamická bodypsychoterapie
2023 Moderná psychodiagnostika psychotických porúch – Neuropsylab
2023 Seminár o psychotraume – Mgr. Hana Vojtová
2023 Možnosti KIP pri budovaní Ego-funkcií, KIP
2023 House-Tree-Person skrz Inštitút rodinnej terapie
2023 Práca s terapeutickými kartami- Inštitút osobnostného rozvoja Mgr. Analayiová
2023 Tréning rodičovských zručností Filiálna terapia skrz Inštitút terapie hrou
2015 základný kurz v Rorschachovej metóde (Obuch, Polák)

 

a ďalšie odborné semináre ako súčasť sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov akreditovaných SKP.

Rodina, tanec, turistika, knihy, cestovanie, literatúra, ručné práce.