O nás

Po dlhoročnej praxi založila v roku 2017 Zuzana Palenčárová súkromnú ambulanciu klinickej psychológie a psychoterapie pôvodne so zameraním na deti a dospievajúcich pod názvom Junior Psyche. V súčasnosti pracujeme na rozšírení nášho zamerania a združovaním viacerých odborníkov pod spoločným projektom Centrum Psyché s cieľom poskytovania prístupných a profesionálnych služieb v našom odbore. Rešpektujeme a riadime sa etickými zásadami Komory psychológov a Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorých sme členmi.

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Zuzana Palenčárová
Klinická psychologička a psychoterapeutka, odborná garantka

Verím že, osobný prístup a individuálne nazeranie na potreby a skúsenosti klienta a jeho sprevádzanie v ťažkých, alebo nepriaznivých situáciách v živote môže pomôcť zmeniť postoj k sebe, k svetu a následne zlepšiť vzťahy a celkovú kvalitu života. Vo svojej praxi sa venujem deťom, dospievajúcim a rovnako aj dospelej klientele.

 

Telefón: +421 907 331 401
Email: palencarova@centrumpsyche.sk

Od 2017 Súkromná ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie Junior Psyche, s. r. o.
2009 – 2017 UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Oddelenie klinickej psychológie
Klinický psychológ, posledné dva roky Vedúca oddelenia
2002 – 2006 TNS AISA Slovakia
Project manager na oddelení Kvalitatívneho prieskumu trhu
2000 – 2002 NsPP sv. Cyrila a Metoda, Oddelenie klinickej psychológie
Psychológ
1997 Reklamná agentúra Vectra promotion, s. r. o.
Advertising assistant popri štúdiu na VŠ

2020 Cvičný terapeut Slovenskej spoločnosti pre katatýmne imaginatívnu psychoterapiu
2013 – 2018 Slovenský inštitút vzdelávania v psychoterapii (SIVP), certifikačný program (A), ukončené skúškou a získaním Certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia. Zápis do zoznamu certifikovaných psychoterapeutov za KIP, Gestalt psychoterapiu a EMDR
2010 – 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU)
Štúdium ukončené Atestáciou z klinickej psychológie
2002 – 2006 TNS AISA Slovakia
Project manager na oddelení Kvalitatívneho prieskumu trhu
1994 – 2000 Štúdium psychológie na FiF UK Pedagogické minimum
1998 University of Connecticut (USA) – Letný kurz v poradenskej psychológii

Súčasnosť Vstup do ďalšieho vzdelávania na supervízora a docenta KIP, inštitút SSKIP
2017- Súčasnsť Základné aj pokračujúce vzdelávanie v traumatológii dospelých, detí a adolescentov, SIPE inštitút
2009 – 2018 Katatýmne imaginatívna psychoterapia, Certifikačný program SIVP, inštitút SSKIP
2014 – 2015 Postgraduálny výcvik v Gestalt terapii s deťmi a adolescentmi (viac ako 174 výcvikových hodín), IVGT Praha, ČR
1999 – 2017 Dlhodobý certifikovaný výcvik v Gestalt psychotherapii, Dialóg inštitút

 

Rôzne kurzy a vzdelávania v psychodiagnostických metódach a nástrojoch klinickej psychológie (ROR, Hand test, Kresba postavy, SON-R, WAIS-III/WISC-III a mnohé. iné)

Tréning, príprava a realizácia workshopov v slovenskom a anglickom jazyku pre spoločnosť Timan.

Rekreačné bicyklovanie, lyžovanie, tanec, ručné práce, pečenie, jazzová hudba, čítanie beletrie.

Mgr. Barbora Mohrová
Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou, asistentka výživy

Vo svojej praxi sa venujem predovšetkým dospievajúcim a dospelým klientom. Vyštudovala som PEVŠ v Bratislave, Fakultu psychológie, v študijnom programe Školská a Pracovná psychológia. Som v predatestačnej príprave klinickej psychológie a v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku. Pracujem pod supervíziou. Svoje vzdelanie ako asistentka výživy využívam pre hlbšie porozumenie a prepájanie súvislostí medzi dušou a telom, zabezpečenie liečebno-preventívneho pôsobenia výživou a poradňou zameranou na metabolické ochorenia a oblasti zdravého životného štýlu (okruh problematiky pri poruchách príjmu potravy, obezite, poruchách tráviaceho traktu, tzv. psychosomatických ťažkostiach).

Telefón: +421 911 132 042
E-mail: mohrova@centrumpsyche.sk

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Nela Szászová
Psychologička, zapísaná v Zozname psychoterapeutov SR

Na začiatku mojej psychologickej a psychoterapeutickej práce som pracovala hlavne s dospelými klientmi. V súčasnosti a posledných niekoľko rokov sa venujem najmä práci s deťmi, mladistvými a ich rodičmi. Vnímam potrebu porozumieť im, porozumieť tomu, čo prežívajú, čím prechádzajú a spoločne s nimi hľadať spôsoby, ako náročnú situáciu zvládnuť. Nachádzanie svojich vnútorných zdrojov a cesta spoznávania samého seba sú úžasnými možnosťami na rast a pochopenie vlastného prežívania.

 

Telefón:+421 944 242 485
Email: szaszova@centrumpsyche.sk

Od 2017 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava III.
Samostatný psychológ, zapísaná v Zozname psychoterapeutov
2018-2020 ActiveMind s.r.o.
Poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania, konateľ, psychológ
2016-2018 MUDr. Patrícia Tropek, psychiatrická ambulancia
Psychológ, psychoterapeut pod supervíziou
2005-2014 R.I. Consultancy Services, s.r.o.
Konzultant, Team Leader v oblasti organizačno-pracovnej psychológie
2007-2018 Slovenský inštitút vzdelávania v psychoterapii (SIVP), psychoterapeutický program úspešne ukončený, Zápis do Zoznamu psychoterapeutov za KIP (Katatýmne-imaginatívna psychoterapia – SSKIP)
2017 Adaptačné vzdelávanie, samostatný psychológ 
2000-2005 Štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

2021 Sebapoškodzovanie u detí a mladistvých
2020 Strach a úzkosť u detí
2020 Krízová intervencia (Mgr. Miroslava Zimányiová, Mgr. Mária Anyalaiová)
2017-2018 Symbolterapia (SSKIP)
2018 Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
2007-2018 Dlhodobý výcvik v Katatýmne-imaginatívnej psychoterapii (SSKIP)

Zúčastnila som sa mnohých medzinárodných konferencií, seminárov, workshopov a webinárov v oblasti psychológie, psychoterapie a psychodiagnostiky.

Čítanie, pečenie, lyžovanie, turistika, prechádzky so psom, kino, divadlo.

„Citát“

Autor citátu

Mgr. Lýdia Blaho
Psychologička, psychoterapeutka pod supervíziou

Práci s deťmi a dospievajúcimi sa ako psychologička venujem 8 rokov, prevažne v školskom prostredí (základná škola, medzinárodná stredná škola). Súčasťou mojej psychologickej praxe sú aj skúsenosti s poradenstvom pre profesionálnych rodičov a terapeutickou prácou s deťmi v Centre pre rodiny a deti. Psychológiu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave.
V rámci svojej terapeutickej praxe s detským klientom kladiem dôraz na jeho individualitu, silné stránky, a tiež na porozumenie kontextu, v ktorom dieťa žije, preto spoluprácu s rodičmi vnímam ako kľúčovú. S mladšími klientmi pracujem prostredníctvom hrovej terapie, keďže hra je ich prirodzeným jazykom. Aktuálne sa vzdelávam v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku, ktorého metódy používam v praxi so staršími deťmi a adolescentmi. S klientmi pracujem pod odbornou supervíziou. Na práci s deťmi a mladými ľuďmi ma zaujíma pozorovať svet z ich perspektívy, objavovať v čom je ich jedinečnosť a podporovať ich v tom, aby sa dokázali zvládať svoje výzvy a posúvať ďalej.

 

Telefón: +421 944 325 769
Email: blaho@centrumpsyche.sk

2018 CZŠ Narnia Bratislava, školská psychologička
2016 – 2018 LEAF Academy, školská psychologička a učiteľka Charakter semináru
2014 – 2016 ZŠ Spojová, Banská Bystrica, školská psychologička
2013 – 2014 Centrum pre deti a rodiny Nitra, psychologička pre Centrum podpory profesionálnych rodín
2012 – 2013 SPREVÁDZANIE o.z, dobrovoľníčka – sprevádzanie ťažko
chorých dospelých pacientov
2012 Smart Kids s.r.o, lektorka anglického jazyka v MŠ popri štúdiu VŠ
2008 – 2009 Klub Detskej Nádeje, dobrovoľníčka – animátorka pre dlhodobo hospitalizované deti popri štúdiu VŠ
2019 Neverbálne techniky v práci s detským klientom, VÚDPaP
2018 Katatýmne imaginatívna psychoterapia, SKKIP
2013 – 2014 Certifikácia v Terapii hrou, Inštitút terapie hrou
2007 – 2012 Štúdium psychológie na FiF UK
2010 – 2011 Štúdium psychológie, Erasmus LLP program, Univerzita Karlova
2010 Certifikácia v anglickom jazyku pre psychologicko – pedagogické vedy, UNIcert® III Qualified Paper

Pečenie koláčov a dezertov, kreslenie a maľovanie vodovými farbami, plávanie, bicyklovanie, knihy od Roalda Dahla.