Služby

Okrem individuálnej a rodinnej psychoterapie ponúkame aj klinicko-psychologické vyšetrenia detí a dospelých uvedené nižšie. Psychoterapeutické stretnutia zabezpečujeme aj dištančne v online priestore porstredníctvom aplikácií Zoom a Skype.

ikony-kreslene-33

Individuálna psychoterapia

 • poruchy nálady (smútok, depresia, nestabilnosť nálad),
 • rôzne úzkosti a strachy (fóbie, panická porucha, obsedantne-kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha),
 • poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, bulímia, ortorexia, obezita),
 • hľadanie zmyslu života, životných hodnôt, osobnostný rast,
 • problémy týkajúce sa medziľudských vzťahov (komunikačné, manželské, partnerské, rodinné problémy, problémy s rodičmi či dospievajúcimi deťmi),
 • problémy týkajúce sa životných udalostí a okolností (napr. strata a smútok, úmrtia, traumatické zážitky, zneužívanie, domáce násilie),
 • psychické problémy súvisiace s telesnými ťažkosťami a ochoreniami (rôzne bolesti, psychosomatické ochorenia),
 • poruchy spánku a neschopnosti relaxácie, oddychu,
 • ťažkosti s nadväzovaním dôverných vzťahov,
 • problémy s fungovaním v práci či škole (burn-out syndróm, fluktuácie),
 • problémy a poruchy správania u detí školského veku (adaptačné poruchy a pod.).

Ako prebieha stretnutie

Stretnutie prebieha medzi klientom a terapeutom za dohodnutých podmienok. Pracuje sa spoločne na cieľoch terapie v bezpečnom rámci a na základe úprimného záujmu terapeuta budovať s klientom vzťah. Terapeut sa zaväzuje pracovať na základe vedeckých poznatkov a profesijných skúseností a zručností v prospech klienta.

ikony-kreslene-22

Psychoterapia detí a rodiny

 • nerovnomerný vývin, či zaostávanie vo vývine (reči, sociálnom, emočnom či kognitívnom vývine),
 • poruchy nálady (smútok, depresia, zmeny nálad),
 • rôzne úzkosti a strachy, problémy s primeraným odlúčením (separačná úzkosť),
 • poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, bulímia, ortorexia, obezita),
 • problémy týkajúce sa súrodeneckých, rovesníckych vzťahov či vzťahov v rodine (rozvodová a porozvodová situácia a pod.),
 • problémy týkajúce sa životných udalostí a okolností (napr. strata a smútok, úmrtie blízkeho či domáceho zvieratka, traumatické zážitky, zneužívanie, domáce násilie),
 • psychické problémy súvisiace s telesnými ťažkosťami a ochoreniami (rôzne bolesti, psychosomatické ochorenia),
 • poruchy spánku a neschopnosti relaxácie, oddychu,
 • problémy s fungovaním v práci či v škole (nepozornosť, neposednosť, šikana, prílišná svedomitosť, perfekcionizmus),
 • problémy a poruchy správania u detí  (adaptačné poruchy, záškoláctvo, agresívne správanie).

Ako prebieha stretnutie

Na prvé stretnutie pozývame vždy dieťa či adolescenta v sprievode rodiča. Prvé stretnutie prebieha v závislosti od veku. Pri deťoch do cca 6-8 r. sa uskutoční prvé stretnutie len s rodičmi dieťaťa (pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti). Od cca 8 r. sa vždy stretávame s celou rodinou, za prítomnosti dieťaťa, či mladého dospievajúceho v snahe jemne a citlivo hovoriť o ťažkostiach na rovinu a hľadať spoločné ciele a riešenia. Následne ďalšie stretnutia moderujeme individuálne podľa okolností a potrieb dieťaťa, či rodiny. U malých detí využívame hru ako prostriedok kontaktu a ako psychoterapeutický nástroj (používame knihy, hračky, hru v pieskovisku, prácu s hlinou, fantáziou, imagináciou, kresbou a pod). S mladými dospievajúcimi je kontakt postavený na individuálnom rozhovore. Podľa potreby a okolností sa pozývajú rodičia, aby participovali na liečbe dieťaťa a rodiny.

ikony-kreslene-12

Psychodiagnostika

Ponúkame klinicko-psychologické vyšetrenie u detí aj dospelých:

 • posúdenie intelektu, kognitívnych funkcií, osobnosti, emotivity, sociálnych kompetencií,
 • diferenciálnu diagnostiku psychických ťažkostí ako sú napríklad depresia, úzkosť, poruchy pamäte, či pozornosti, psychosomatické ťažkosti,
 • diagnostiku pripravenosti na zaškolenie, študijných predpokladov a predpokladov na výkon povolania.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie

Vyšetrenia realizujeme pre potreby lekára, alebo lekára špecialistu, na žiadosť rodičov alebo v prípade vlastného záujmu. Na vyšetrenie nepotrebujete mať výmenný lístok. Ideálne je prísť odpočinutý a v dobrom psychickom stave. Prosím ak nosíte okuliare na čítanie, prineste si ich so sebou. Môžete si priniesť aj niečo ľahké na jedenie, pitný režim je zabezpečený v ambulancii. Ak ste už absolvovali psychologické vyšetrenie v minulosti, alebo máte výsledky vyšetrení a nálezy, ktoré súvisia s dôvodom vyšetrenia u nás, prosím prineste ich so sebou k nahliadnutiu. Môžu pomôcť porozumeniu celkovému obrazu ťažkostí.

Cenník 2021

Cenník psychologických služieb pre rok 2021.
Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky služby sú na priamu platbu.

Úvodné stretnutie (45-50 min.) 50 €
Individuálna psychoterapia (45-50 min.) 50 €
Špeciálne formy psychoterapie (90 min.) 70 €
Rodinná psychoterapia (90 min.) 70 €
Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (do 30 min.) 30 €
psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (50 min.) 50 €
Pozorovanie dieťaťa v prirodzenom prostredí (Materská žkola, základná škola, / 45-60 min.) od 50 €
Parciálna psychodiagnostika od 90 €
Komplexná psychodiagnostika (v cene je samotné vyšetrenie bez ohľadu na počet hodín, písomná správa, konzultácia výsledkov) 150 – 200 €
Vypracovanie písomnej správy z vyšetrenia 50 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 10 €
Nácvik relaxácie (30 min.) 30 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h.) plná suma