ikona-specialna-pedagogika

Špeciálnopedagogická starostlivosť

 

V rámci špeciálnopedagogickej starostlivosti ponúkame pre deti v predškolskom a školskom veku nasledovné služby.

Špeciálnopedagogická diagnostika

Špeciálnopedagogická diagnostika (ak je to možné) prebieha bez prítomnosti rodičov v ambulancii. Ideálne je vyšetrenie absolvovať v doobedňajších hodinách, aby neboli výsledky diagnostiky ovplyvnené únavou dieťaťa. Pred vyšetrením by nemalo byť dieťa psychicky zaťažené, malo by byť odpočinuté.

 

Upozornenie

Výsledky špeciálnopedagogickej diagnostiky v našom zariadení nemôžu byť použité pre návrh integrácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom prostredí. Za týmto účelom odporúčame kontaktovať CPPPaP v mieste bydliska. Hlavným cieľom diagnostiky bude na základe zozbieraných výsledkov vypracovať a nadstaviť súbor intervencií. Tie budú cielene zamerané na nápravu a korekciu špecifických ťažkostí, ktoré dieťa limitujú byť úspešným v dosahovaní výchovných a vzdelávacích výsledkov v školskom či domácom prostredí.

Korekcia a reedukácia

Korekcia a reedukácia pozostáva z aktívnej spolupráce s dieťaťom na náprave funkcií, potrebných k edukačnému rastu. Činnosť je spojená so zážitkom ,,pocitu úspechu“ počas korekcie a reedukácie. Potrebná je aj práca s rodičmi, ako nositeľmi facilitácie zmeny v domácom prostredí formou úloh a cvičení zameraných na nápravu oslabenej funkcie.

 

EEG biofeedback (neurofeedback)

Neurofeedback je diagnostická a tréningová metóda využívajúca biologickú spätnú väzbu a signály elektrickej aktivity mozgu. Táto neinvazívna metóda slúži na optimalizáciu funkcií neokortexu operatívnym podmieňovaním. Tréningom klesá počet operácií v mozgu, ktoré vedú k neúspechu klienta a narastá počet operácií, ktoré vedú k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Učíme mozog voľnej pozornosti odmeňovaním. Tréning sa odporúča napríklad pri ADD – porucha pozornosti, ADHD – porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou, DMO – detská mozgová obrna, špecifických porúch učenia, epilepsii, autizme, NKS – narušená komunikačná schopnosť. Tréning trvá cca 1 hodinu v minimálnom režime dvakrát do týždňa.

Cenník

Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky služby sú na priamu platbu.

Diagnostika a prognostika špecifických porúch učenia (90min.)
Zahŕňa posúdenie úrovne motoriky, laterality, sebaobsluhy, percepcie, komunikácie, školskej spôsobilosti (čítanie, písanie, matematické schopnosti), pozornosti, analýzy výsledkov edukačných činností, diagnostiky čiastkových vývinových deficitov v spracovaní informácií.
120 €
Vypracovanie písomnej správy z vyšetrenia 45 €
Špeciálnopedagogické intervencie (45min.)
Korekcia (náprava) špecifických porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia, dysmúzia, dyspinxia), reedukácia.
​45 €
Návrh odporúčaní pri vypracovaní individuálneho vzdelávacieho programu. ​45 €
Diagnostika pomocou EEG biofeedbacku (neurofeedbacku) vrátane vyhotovenia správy (90-120 min.) 60-70 €
EEG biofeedback (neurofeedback) (45-60 min.) 40 €
EEG biofeedback (neurofeedback) balík 10 sedení, platba vopred 350 €
Sledovanie dieťaťa v školskom prostredí, pomoc učiteľom modifikovať a redukovať učivo v súlade s individuálnymi potrebami dieťaťa. (45-60 min.) od 45 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 10 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h.) plná suma