ikony-kreslene-22

Psychoterapia

Individuálna psychoterapia

 

 • poruchy nálady (smútok, depresia, nestabilnosť nálad),
 • rôzne úzkosti a strachy (fóbie, panická porucha, obsedantne-kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha),
 • poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, bulímia, ortorexia, obezita),
 • hľadanie zmyslu života, životných hodnôt, osobnostný rast,
 • problémy týkajúce sa medziľudských vzťahov (komunikačné, manželské, partnerské, rodinné problémy, problémy s rodičmi či dospievajúcimi deťmi),
 • problémy týkajúce sa životných udalostí a okolností (napr. strata a smútok, úmrtia, traumatické zážitky, zneužívanie, domáce násilie),
 • psychické problémy súvisiace s telesnými ťažkosťami a ochoreniami (rôzne bolesti, psychosomatické ochorenia),
 • poruchy spánku a neschopnosti relaxácie, oddychu,
 • ťažkosti s nadväzovaním dôverných vzťahov,
 • problémy s fungovaním v práci či škole (burn-out syndróm, fluktuácie),
 • problémy a poruchy správania u detí školského veku (adaptačné poruchy a pod.).

Ako prebieha stretnutie

Stretnutie prebieha medzi klientom a terapeutom za dohodnutých podmienok. Pracuje sa spoločne na cieľoch terapie v bezpečnom rámci a na základe úprimného záujmu terapeuta budovať s klientom vzťah. Terapeut sa zaväzuje pracovať na základe vedeckých poznatkov a profesijných skúseností a zručností v prospech klienta.

Psychoterapia detí a rodiny

 

 • nerovnomerný vývin, či zaostávanie vo vývine (reči, sociálnom, emočnom či kognitívnom vývine),
 • poruchy nálady (smútok, depresia, zmeny nálad),
 • rôzne úzkosti a strachy, problémy s primeraným odlúčením (separačná úzkosť),
 • poruchy príjmu potravy (mentálna anorexia, bulímia, ortorexia, obezita),
 • problémy týkajúce sa súrodeneckých, rovesníckych vzťahov či vzťahov v rodine (rozvodová a porozvodová situácia a pod.),
 • problémy týkajúce sa životných udalostí a okolností (napr. strata a smútok, úmrtie blízkeho či domáceho zvieratka, traumatické zážitky, zneužívanie, domáce násilie),
 • psychické problémy súvisiace s telesnými ťažkosťami a ochoreniami (rôzne bolesti, psychosomatické ochorenia),
 • poruchy spánku a neschopnosti relaxácie, oddychu,
 • problémy s fungovaním v práci či v škole (nepozornosť, neposednosť, šikana, prílišná svedomitosť, perfekcionizmus),
 • problémy a poruchy správania u detí  (adaptačné poruchy, záškoláctvo, agresívne správanie).

Ako prebieha stretnutie

Na prvé stretnutie pozývame vždy dieťa či adolescenta v sprievode rodiča. Prvé stretnutie prebieha v závislosti od veku. Pri deťoch do cca 6-8 r. sa uskutoční prvé stretnutie len s rodičmi dieťaťa (pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti). Od cca 8 r. sa vždy stretávame s celou rodinou, za prítomnosti dieťaťa, či mladého dospievajúceho v snahe jemne a citlivo hovoriť o ťažkostiach na rovinu a hľadať spoločné ciele a riešenia. Následne ďalšie stretnutia moderujeme individuálne podľa okolností a potrieb dieťaťa, či rodiny. U malých detí využívame hru ako prostriedok kontaktu a ako psychoterapeutický nástroj (používame knihy, hračky, hru v pieskovisku, prácu s hlinou, fantáziou, imagináciou, kresbou a pod). S mladými dospievajúcimi je kontakt postavený na individuálnom rozhovore. Podľa potreby a okolností sa pozývajú rodičia, aby participovali na liečbe dieťaťa a rodiny.

Cenník

Ambulancia nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, všetky služby sú na priamu platbu.

Individuálna psychoterapia (45-50 min.) 60 €
Špeciálne formy psychoterapie (90 min.) 80 €
Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (do 30 min.) 40 €
Psychologické poradenstvo, konzultácia, výchovné poradenstvo (50 min.) 60 €
Pozorovanie dieťaťa v prirodzenom prostredí (Materská škola, základná škola, / 45-60 min.) od 80 €
Parciálna psychodiagnostika od 150 €
Komplexná psychodiagnostika
(v cene je samotné vyšetrenie bez ohľadu na počet hodín, písomná správa, konzultácia výsledkov)
300 €
vypracovanie písomnej správy z vyšetrenia 60 €
Vystavenie duplikátu správy, osvedčenia 15 €
Nácvik relaxácie (30 min.) 40 €
Individuálna supervízia pre pomáhajúce profesie 50 €
Cvičná psychoterapia 50 €
Storno za zrušené dohodnuté stretnutie (menej ako 24 h.) plná suma