Všeobecné zmluvné podmienky

vzťahujúce sa na poskytovanie komplexných služieb v oblasti klinicko-psychologickej činnosti, certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, pedopsychiatrii, poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť Centrum Psyché s.r.o., so sídlom: Tešedíkova 2690/56, Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, IČO: 47 602 881, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 96356/B, je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a poskytovateľom poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej ako „Poskytovateľ“).

 2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore klinická psychológia a certifikačnom odbore psychoterapia v ambulanciách:

 1. Ambulancia klinickej psychológie na Leškovej 3004/3A, 81104 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, telefónne číslo ambulancie: +421 907 331 401, e-mail: info@centrumpsyche.sk;

 2. Ambulancia klinickej psychológie na Gbelskej 7426/8, 84106 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica, telefónne číslo ambulancie: +421 907 331 401, e-mail: info@centrumpsyche.sk;

poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore detská psychiatria v ambulanciách:

 1. Ambulancia detskej psychiatrie na Leškovej 3004/3A, 81104 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, telefónne číslo ambulancie: +421 907 331 401, e-mail: info@centrumpsyche.sk;

poskytuje poradenské a výchovno-vzdelávacie činnosti s miestom prevádzkovania na Leškovej 3004/3A, 81104 Bratislava – mestská časť Staré Mesto a s miestom prevádzkovania na Gbelskej 7426/8, 84106 Bratislava – mestská časť Záhorská Bystrica.

 1. Poskytovateľ sa vo svojej činnosti zameriava primárne na poskytovanie komplexných služieb v oblasti:

  1. klinicko-psychologickej činnosti – špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá duševným životom z hľadiska zdravia a choroby poskytovaný psychológom s ukončeným špecializačným štúdiom,

  2. certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia – certifikačný odbor, ktorý sa zaberá liečebným postupom psychoterapia poskytovaný psychológom s ukončeným certifikačným štúdiom,

  3. pedopsychiatrii – špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a doliečovaním duševných porúch a porúch správania v detstve poskytovaný detským psychiatrom,

  4. poradenskej činnosti – zaoberáme sa výchovným a individuálnym poradenstvom poskytovaným psychológom (s aj bez špecializácie), poradenstvom v oblasti vzdelávania a nápravy školských schopností poskytovaným špeciálnym pedagógom, ale aj poskytovaním poradenstva inou osobou ako psychológom s ukončeným alebo prebiehajúcim psychoterapeutickým výcvikom,

  5. výchovno-vzdelávacej činnosti – zaoberáme sa školeniami, nápravou špecifických schopností a zručností, edukáciou rodičov, vzdelávaním špecifických skupín Klientov, vzdelávaním kolegov (vo vybraných oblastiach, v pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní).

 2. Účelom týchto všeobecných zmluvných podmienok je vymedzenie základných pravidiel pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti, v rámci čoho vymedzujú práva a povinnosti Klienta a Poskytovateľa.

 3. Ak osobitná Dohoda alebo Zmluva medzi Klientom a Poskytovateľom obsahuje špecifickú úpravu ich vzájomného vzťahu, má takéto osobitné dojednanie prednosť pre ustanoveniami týchto Všeobecných zmluvných podmienok, pričom na práva a povinnosti v osobitnom dojednaní neupravené sa použijú v primeranej miere tieto Všeobecné zmluvné podmienky.

 4. Objednaním akejkoľvek Služby Klient vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VZP. VZP sa na zmluvný vzťah Prevádzkovateľa a Klienta vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VZP uvedené inak.

Článok II

ZÁKLADNÉ POJMY

 1. VZP sú tieto Všeobecné zmluvné podmienky Prevádzkovateľa pre poskytovanie Služieb.

 2. Zmluva je Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorená v ústnej alebo písomnej forme medzi Poskytovateľom a Klientom podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoZS“).

 3. Dohoda je Dohoda o poskytovaní poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti uzatvorená v ústnej alebo písomnej forme medzi Poskytovateľom a Klientom.

 4. Služba podľa týchto VZP zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti zo strany Poskytovateľa pre Klienta.

 5. Cenník je cenník zdravotných výkonov a ďalších Služieb poskytovaných Poskytovateľom, ktorý predstavuje Poskytovateľom zostavený prehľad poplatkov a cien za Služby poskytované Poskytovateľom pri výkone jeho činnosti. Obsahom Cenníka alebo jeho časti sú najmä poplatky a ceny za Služby ponúkané na pracoviskách Poskytovateľa. Cenník sa člení na časť Cenník služieb – klinická psychológia a psychoterapia, Cenník služieb – špeciálna pedagogika a Cenník služieb – pedopsychiatria. Cenník ako celok a prípadne aj jeho jednotlivé časti sú k dispozícii na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa a tiež na internetovej stránke Poskytovateľa.

 6. Klient je fyzická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s Poskytovateľom na základe ústnej alebo písomnej Zmluvy alebo Dohody a ktorej Poskytovateľ poskytuje Služby, s ktorou Poskytovateľ vstúpil do rokovania o poskytovaní Služieb alebo ktorá požiadala Poskytovateľa o poskytnutie Služby.

 7. Nespôsobilý klient je maloleté dieťa (do nadobudnutia 18. roku života), s výnimkou Klientov, ktorí nadobudli spôsobilosť na právne úkony platným uzatvorením manželstva (medzi 16. a 18. rokom). Za Nespôsobilého klienta sa považuje aj osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Za Nespôsobilého klienta koná jeho zákonný zástupca. Za zákonného zástupcu Nespôsobilého klienta sa považuje fyzická osoba, ktorá svoje postavenie osvedčí ústnym alebo písomným vyhlásením. Osoba, ktorá o sebe vyhlasuje, že je zákonným zástupcom nespôsobilého pacienta zodpovedá za pravdivosť svojho vyhlásenia. Poskytovateľ nie je povinný skúmať pravdivosť vyhlásenia a danú osobu bude považovať za zákonného zástupcu.
 8. Kontaktné miesto je miesto takto označené u Poskytovateľa, ktoré slúži na primárny kontakt Klienta vo vzťahu k Poskytovateľovi.

 9. Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe v rozsahu stanovenom v ZoZS.

 10. Ordinačné hodiny sú na účely týchto VZP časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť.

 11. Telefónne číslo kontaktného miesta je uvedené v Článku I ods. 2 týchto VZP. Na týchto telefónnych číslach sa môžete objednať na termín, zrušiť termín alebo oznámiť iné dôležité informácie týkajúce sa poskytovania Služieb.

 12. Pojmy nedefinované v týchto VZP majú taký význam, aký im priznávajú platné a účinné právne predpisy na úseku zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich činností, ako aj iné právne predpisy tvoriace súčasť právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok III

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA SLUŽIEB

 1. Právny vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom je založený na základe Zmluvy v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti a na základe Dohody v prípade poskytovania poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré sa uzatvárajú v ústnej alebo v písomnej forme.

 2. Uzatvorením Zmluvy Klient potvrdzuje, že bol Poskytovateľom výslovne informovaný o skutočnosti, že Poskytovateľ nemá s jednotlivými zdravotnými poisťovňami uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 3. Klient uhrádza Poskytovateľovi cenu za poskytnuté Služby podľa Cenníka v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti a ďalšími relevantnými právnymi predpismi.

 4. Pri prvej návšteve sú Klientovi poskytnuté organizačné pokyny o ďalšom postupe pri poskytovaní Služieb. Klient je povinný tieto organizačné pokyny rešpektovať.

 5. Pri každom príchode k Poskytovateľovi je Klient povinný predložiť identifikačné doklady nevyhnutné na poskytnutie Služieb v rozsahu podľa príslušných platných a účinných právnych predpisov.

 6. Spracovanie osobných údajov Poskytovateľom prostredníctvom jeho zamestnancov a spolupracujúcich osôb sa riadi podmienkami spracovania osobných údajov u Poskytovateľa, s ktorými bol Klient riadne oboznámený. Klient je povinný oznámiť Poskytovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov uvedených na účely evidencie. Tieto informácie je Klient povinný oznámiť bezodkladne.

 7. Klient zodpovedá za správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytnutých Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Služieb.

 8. Ak to vyplýva z povahy príslušnej poskytovanej Služby, je Klient povinný sa u Poskytovateľa vopred objednať.

Článok IV

VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne (lege artis).

 2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe informovaného súhlasu Klienta.

 3. Klient sám rozhoduje o svojom zdraví a nesie plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Za Nespôsobilého klienta rozhoduje jeho zákonný zástupca v súlade s článkom VI týchto VZP a rovnako nesie plnú zodpovednosť za rozhodnutia. Zdravotná starostlivosť sa preto zo strany Poskytovateľa poskytuje v zásade na základe podnetu/žiadosti od samotného Klienta a Poskytovateľ je povinný rešpektovať jeho rozhodnutia týkajúce sa jeho zdravia s prihliadnutím na svoje možnosti.

 4. Poskytovateľ nie je povinný vyhovieť požiadavke Klienta, ak by tým porušil svoju povinnosť postupovať pri zdravotnej starostlivosti správne.

 5. Zdravotnú starostlivosť možno poskytnúť efektívne jedine na základe plnej súčinnosti Klienta.

 6. Za bezpečnosť Nespôsobilého klienta od začiatku návštevy (vyzdvihnutie pred samotným začiatkom návštevy) až po ukončenie návštevy (odovzdanie dieťaťa zákonnému zástupcovi) preberá zodpovednosť Poskytovateľ. Poskytovateľ nezodpovedá za možné poranenie Klienta spôsobené svojvoľným správaním Klienta alebo ak Klient koná v rozpore s pokynmi Poskytovateľa.

 7. Klient, resp. zákonný zástupca Nespôsobilého klienta berie na vedomie, že nie je Poskytovateľom poistený v prípade úrazu, krádeže, straty alebo poškodenia vecí a podobne.

Článok V

VZÁJOMNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PRI POSKYTOVANÍ PORADENSKEJ A VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

 1. Poskytovateľ je povinný poskytovať poradenskú a výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s právnymi predpismi.

 2. Klient sám rozhoduje o svojej telesnej a psychickej integrite a nesie plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Za Nespôsobilého klienta rozhoduje jeho zákonný zástupca v súlade s článkom VI týchto VZP a rovnako nesie plnú zodpovednosť za rozhodnutia. Poradenská a výchovno-vzdelávacia činnosť sa preto zo strany Poskytovateľa poskytuje v zásade na základe podnetu/žiadosti od samotného Klienta a Poskytovateľ je povinný rešpektovať jeho rozhodnutia s prihliadnutím na svoje možnosti.

 3. Poskytovateľ nie je povinný vyhovieť požiadavke Klienta, ak by tým porušil svoju povinnosť postupovať pri poradenských a výchovno-vzdelávacich činnostiach správne.

 4. Poradenské a výchovno-vzdelávacie činnosti možno poskytnúť efektívne jedine na základe plnej súčinnosti Klienta.

 5. Za bezpečnosť Nespôsobilého klienta od začiatku návštevy (vyzdvihnutie pred samotným začiatkom návštevy) až po ukončenie návštevy (odovzdanie dieťaťa zákonnému zástupcovi) preberá zodpovednosť Poskytovateľ. Poskytovateľ nezodpovedá za možné poranenie Klienta spôsobené svojvoľným správaním Klienta alebo ak Klient koná v rozpore s pokynmi Poskytovateľa.

 6. Klient, resp. zákonný zástupca Nespôsobilého klienta berie na vedomie, že nie je Poskytovateľom poistený v prípade úrazu, krádeže, straty alebo poškodenia vecí a podobne.

Článok VI

POSKYTOVANIE SLUŽIEB NESPÔSOBILÉMU KLIENTOVI

 1. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Poskytovateľ povinný prihliadať na názor nespôsobilého Klienta, predovšetkým mu je povinný zrozumiteľným spôsobom vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vysvetliť podstatné skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Zákonného zástupcu Poskytovateľ poučuje v plnom rozsahu. Tento odsek obdobne platí aj pre poskytovanie poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

 2. Neplnoletosť alebo právna nespôsobilosť Klienta nie je dôvodom na porušovanie jeho osobnostných práv, ktoré je Poskytovateľ povinný rešpektovať v plnom rozsahu.

 3. Klient, resp. zákonný zástupca dáva súhlas na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Zákonný zástupca je povinný poskytovať Poskytovateľovi plnú súčinnosť tak, aby nebola ohrozená včasnosť a úplnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú si zdravotný stav Nespôsobilého klienta vyžaduje. Poskytovateľ môže rozhodnúť, že zdravotná starostlivosť bude poskytnutá aj bez prítomnosti zákonného zástupcu.

 4. Klient, resp. zákonný zástupca dáva súhlas na poskytnutie poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Zákonný zástupca je povinný poskytovať Poskytovateľovi plnú súčinnosť tak, aby nebola ohrozená včasnosť a úplnosť poskytovania Služieb. Poskytovateľ môže rozhodnúť, že poradenská a výchovno-vzdelávacia činnosť bude poskytnutá aj bez prítomnosti zákonného zástupcu.

 5. V prípade, ak status zákonného zástupcu zastávajú rodičia maloletého, tak v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti je postačujúci informovaný súhlas (alebo odmietnutie zdravotnej starostlivosti), a v prípade poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti, súhlas realizovaný len jedným z nich. Ak by došlo k rozporu v názoroch zákonných zástupcov na poskytovanie Služieb maloletému Pacientovi, sú práve zákonní zástupcovia povinní písomne informovať Poskytovateľa o tomto rozpore, inak sa má za to, že takýto rozpor neexistuje. Pokiaľ došlo zo strany súdu k obmedzeniu výkonu rodičovských práv jedného z rodičov, sú zákonní zástupcovia povinní túto skutočnosť preukázať písomným rozhodnutím súdu, z ktorého dané obmedzenie bude vyplývať. Až do tohto momentu bude Poskytovateľ oboch rodičov považovať za oprávnených v celom rozsahu zastupovať záujmy maloletého dieťaťa.

Článok VII

POSTAVENIE KLIENTA PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 1. Klient má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na ochranu svojej osobnosti.

 2. Jedine Klient je oprávnený rozhodovať o prijatí alebo neprijatí zdravotnej starostlivosti, to platí s prihliadnutím na osobitnú úpravu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nespôsobilému Klientovi.

 3. Klient má právo byť plne poučený o účele, povahe, následkoch a rizikách navrhovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Toto poučenie je Poskytovateľ povinný poskytnúť zrozumiteľne, ohľaduplne, diskrétne a v dostatočnom predstihu pred tým, ako má Klient vyjadriť súhlas/nesúhlas s navrhovaným výkonom.

 4. Klient má ďalej právo:

 1. na ochranu súkromia,

 2. na ochranu informácií o zdravotnom stave a právo na ochranu údajov zdravotnej dokumentácie,

 3. žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie a právo na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, robenie si výpiskov a vyžiadanie si kópie zdravotnej dokumentácie; nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie môže byť Klientovi odmietnuté, ak to ustanovuje osobitný právny predpis,

 4. na správne poskytovanú zdravotnú starostlivosť,

 5. aby bol rešpektovaný čas jeho, resp. jeho zákonného zástupcu, aby boli dodržané dohodnuté termíny vyšetrení v súlade s časovými možnosťami a konkrétnou situáciou u Poskytovateľa,

 6. na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

 1. Klient je povinný:

 1. informovať ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sa môžu týkať jeho zdravotného stavu, predovšetkým poskytnúť pravdivé informácie a pravdivo odpovedať na otázky ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,

 2. informovať zdravotníckeho pracovníka o alternatívnych spôsoboch liečenia, alternatívnej výžive, odporúčaniach tzv. „ľudových liečiteľov“, ako aj o diétnych opatreniach zahájených Klientom bez odporúčaní zdravotníckeho pracovníka alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 1. Klient berie na vedomie, že zamlčanie alebo skreslenie informácií poskytnutých Poskytovateľovi môže vyústiť do nesprávnej diagnózy alebo do nesprávne určenej terapie.

 2. Za účelom odstránenia potenciálnych pochybností sa má za to, že za okruh informácií, ktoré Klient poskytol Poskytovateľovi sa budú považovať výlučne informácie zaznamenané Poskytovateľom do zdravotnej dokumentácie Klienta.

 3. Klient má právo požiadať Poskytovateľa po každom ošetrení o sprístupnenie rozsahu zápisu do zdravotnej dokumentácie, ktorý sa týka daného ošetrenia. Pokiaľ so zápisom nesúhlasí, je potrebné svoje námietky adresovať ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi telefonicky alebo prostredníctvom pošty na adresu sídla Poskytovateľa najneskôr do 3 pracovných dní od ošetrenia. Ak Klient v danej lehote nedoručí Poskytovateľovi svoje námietky, bude sa mať za to, že so zápisom do zdravotnej dokumentácie súhlasí, a to aj v prípade, že vôbec nepožiadal o sprístupnenie zápisu do zdravotnej dokumentácie.

 4. V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti prostredníctvom nástrojov telemedicíny sa budú uplatňovať tieto pravidlá:

 1. telemedicína predstavuje doplnkový spôsob poskytovania Služieb v situácii, kedy nie je fyzická prítomnosť Klienta v zariadení možná; je na rozhodnutí Poskytovateľa, či týmto spôsobom bude postupovať,

 2. na telemedicínu je možné použiť len také platformy, ktoré zaručujú bezpečnosť komunikácie a minimalizujú riziko úniku osobných údajov Klienta a ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka nepovolaným osobám,

 3. pri telemedicíne nie je možné úplne vylúčiť bezpečnostné riziká úniku obsahu komunikácie a preto tak ako Poskytovateľ prijíma opatrenia na zamedzenie úniku informácií, tak aj samotný Klient je povinný prijať také opatrenia, ktoré znemožnia prístup nepovolaných osôb ku komunikácii (napr. nedáva heslo k emailu a ostatným komunikačným nástrojom, ktoré sa používajú na poskytovanie telemedicíny, pravidelne vymazáva emaily, ktoré obsahujú informácie od Poskytovateľa a obsahujú jeho osobné údaje, či jeho zdravotnú dokumentáciu, pri komunikácii používa slúchadlá, aby nebol iným osobám prístupný obsah komunikácie medzi Klientom a Poskytovateľom),

 4. Klient by mal dbať o ochranu svojho súkromia počas výkonu, a to napríklad aj tým, že si dá pozor, aby v čase výkonu neboli v jeho prítomnosti nepovolané osoby,

 5. zaznamenanie obsahu výkonu realizovaného prostredníctvom telemedicíny je možné len za predpokladu, že je takýto záznam nevyhnutne potrebný pre ďalšie poskytovanie Služieb a Klient musí byť pred zaznamenaním výkonu vopred o tejto skutočnosti poučený a musia mu byť vysvetlené dôvody, na základe ktorých je potrebné záznam vykonať,

 6. Klient nie je z dôvodu ochrany osobných údajov ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka poskytujúceho telemedicínsky výkon oprávnený z obsahu telemedicínskeho výkonu vyhotovovať zvukový, ani zvukovoobrazový záznam,

 7. v úvode komunikácie je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný identifikovať svoju osobu (všetkých zúčastnených zdravotníckych pracovníkov) uvedením mena a priezviska, profesného titulu, typu zdravotníckeho pracovníka, svojej špecializácie a identifikovaním Poskytovateľa (názov zdravotníckeho zariadenia), v mene ktorého sa telemedicínsky výkon má realizovať, aby Klient bol schopný ešte pred začatím výkonu identifikovať, o ktorého Poskytovateľa ide,

 8. v zmysle vyhlášky MZ SR č. 444/2019 Z. z. je Poskytovateľ povinný Klienta identifikovať na základe jeho občianskeho preukazu alebo preukazu poistenca. Zdravotnícky pracovník vopred informuje Klienta, že pri každom telemedicínskom výkone bude totožnosť Klienta overená na základe údajov z jeho občianskeho preukazu a preto je potrebné, aby mal Klient v čase výkonu občiansky preukaz pri sebe,

 9. pri audio prenose (telefón, chatové aplikácie) bude totožnosť osoby Klienta overená vyžiadaním identifikačných údajov uvedených na občianskom preukaze minimálne v rozsahu údajov Klienta – rodné číslo Klienta a číslo občianskeho preukazu, pri obrazovo-zvukovom prenose ošetrujúci zdravotnícky pracovník požiada Klienta, aby ukázal svoj občiansky preukaz a to tak, že zdravotnícky pracovník bude mať možnosť prečítať údaje na občianskom preukaze a taktiež vidieť fotografiu na občianskom preukaze;

 10. v prípade používania meracích zariadení na tele Klienta, Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné chyby v meraní spôsobené nesprávnym použitím zdravotníckej pomôcky Klientom, či za nesprávne hodnoty spôsobené vadou zdravotníckej pomôcky; zdravotnícke pomôcky – meracie zariadenie nesmie pre účely využitia dát nimi nameraných využívať iná osoba ako Klient, v opačnom prípade hrozí určenie nesprávnej diagnózy a následnej terapie.

 1. Predchádzajúci bod 9 sa použije primerane aj na poskytovanie poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Článok VIII

POSTAVENIE POSKYTOVATEĽA PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

 1. Poskytovateľ je oprávnený určiť, ktorý zdravotnícky pracovník bude Klientovi poskytovať zdravotnú starostlivosť (ďalej aj ako „ošetrujúci zdravotnícky pracovník“), ak v Zmluve nie je ustanovené inak. Poskytovateľ je oprávnený určiť, ktorý pracovník bude Klientovi poskytovať poradenskú a výchovno-vzdelávaciu činnosť (ďalej aj ako „pracovník“), ak v Dohode nie je ustanovené inak.

 2. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník a/alebo pracovník majú povinnosť postupovať pri poskytovaní Služieb tak, aby nespôsoboval Klientovi zbytočné náklady a tak, aby rešpektoval jeho čas a jeho súkromie.

 3. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník a/alebo pracovník sú pri poskytovaní Služieb povinní postupovať humánne a citlivo.

 4. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník a/alebo pracovník sú pri poskytovaní Služieb povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sa od Klienta dozvedel počas poskytovania Služieb, pokiaľ v Zmluve, Dohode, v týchto VZP alebo v právnom predpise nie je uvedené inak.

 5. Poskytovateľ je povinný viesť a uchovávať dokumentáciu Klienta v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

 6. Klient nie je z dôvodu ochrany osobných údajov ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a pracovníka pri poskytovaní poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti oprávnený počas osobného, telefonického alebo online poskytovania služieb vyhotovovať zvukový, ani zvukovoobrazový záznam. Táto činnosť je výslovne zakázaná bez písomného súhlasu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka alebo pracovníka.

Článok IX

OBJEDNÁVANIE A ORDINAČNÉ HODINY

 1. Poskytovateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť v ordinačných hodinách schválených a potvrdených samosprávnym krajom. Právo byť ošetrení majú prednostne Klienti, ktorým sa poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť alebo Klienti so zdravotnými komplikáciami.

 2. Poskytovateľ poskytuje poradenské a výchovno-vzdelávacie činnosti v prevádzkovaných hodinách zverejnených na webovej stránke.

 3. Klienti sa môžu objednávať na určitý čas návštevy nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Telefonicky/SMS/e-mail-om, alebo na webovej stránke cez objednávkový formulár v čase ordinačných/prevádzkových hodín,

 2. osobne u Poskytovateľa.

 1. V prípade poskytovania Služieb je Klient povinný dodržať termín návštevy, na ktorý bol objednaný. V prípade meškania na dohodnutý čas návštevy sa jeho začiatok ani koniec nemení.

 2. Vzhľadom na osobitný manažment klientov, je Klient povinný v prípade, že mu bráni dodržať termín návštevy vážna prekážka, oznámiť Poskytovateľovi túto skutočnosť najneskôr 24 hodín vopred a v prípade akútneho ochorenia Klienta do 8:00 hod. dňa termínu návštevy, a to prostredníctvom sms na telefónnych číslach kontaktného miesta alebo e-mailom na adrese podľa Článku I ods. 2 a dohodnúť sa na iný termín.

 3. V prípade ak Klient neospravedlní svoju neúčasť na vopred dohodnutom alebo stanovenom termíne najmenej 24 hodín pred termínom návštevy, Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa Cenníka. Klient za škodu podľa tohto ustanovenia nezodpovedá ak preukáže, že vzniknutú škodu nezavinil.

 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny termínu a času návštevy. Ak objednaný termín návštevy bude zo strany Poskytovateľa zrušený, Klientovi bude poskytnutý náhradný termín. O náhradnom termíne návštevy bude Klient informovaný telefonicky, prostredníctvom zaslanej sms alebo e-mailovej správy.

Článok X

ODPLATA ZA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

 1. Poskytovateľ nie je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní, preto zdravotná starostlivosť nie je hradená na základe verejného zdravotného poistenia.

 2. Poskytovateľ má vypracovaný Cenník, na základe ktorého je Klient povinný Poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú cenu. Cenník sa člení na nasledovné častí:

  1. Cenník služieb – klinická psychológia a psychoterapia

  2. Cenník služieb – špeciálna pedagogika

  3. Cenník služieb – pedopsychiatria

  4. Cenník služieb – poradenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti

 3. Poskytovateľ a Klient potvrdzujú, že sú s obsahom Cenníka v celom rozsahu oboznámení.

 4. Cenník je k dispozícii na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa a tiež na internetovej stránke Poskytovateľa. Za platné znenie Cenníka sa bude považovať také znenie, ktoré je zverejnené na viditeľnom mieste v priestoroch Poskytovateľa v čase poskytovania Služieb a v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti aj oznámené v súlade s povinnosťami Poskytovateľa podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

 5. Cenu za poskytnuté Služby podľa Cenníka uhradí Klient:

  1. v deň poskytnutia Služieb v prípade platby v hotovosti v pokladni Poskytovateľa alebo platby kartou

  2. na základe vystaveného fakturačného dokladu do času splatnosti uvedenej na fakturačnom doklade.

Článok XI

KURZY, TRÉNINGY A ŠKOLENIA

 1. Okrem poskytovania Služieb vymedzených v Článku II ods. 4 týchto VZP ponúkame aj rozličné kurzy a tréningy a to tak odborným zdravotníckym pracovníkom, študentom v pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu, ako aj nezdravotníckym pedagogickým pracovníkom a poradcom, zákonným zástupcom Klientov, či samotným Klientom, ktorých obsah sa venuje rôznym odborným aj populárno náučným témam.

 2. Klient sa prihlási na kurz, tréning alebo školenie podľa aktuálnej ponuky Poskytovateľa. Aktuálna ponuka kurzov, tréningov a školení je zverejnená na webovej stránke https://centrumpsyche.sk, facebookovej stránke alebo na Instagrame Poskytovateľa.

 3. Na prihlásenie do kurzu, tréningu alebo na školenie je potrebné vyplniť buď prihlášku alebo formulár na to určený na webovej stránke https://centrumpsyche.sk. Prihláška alebo formulár a neskôr zaslané podklady k jednotlivým kurzom, tréningom alebo školeniam môžu obsahovať doplňujúce pokyny a pravidlá k tým VZP, ktoré sú pre Klienta záväzné. Vzhľadom na špecifickosť niektorých kurzov, tréningov a školení môže prihláška, formulár alebo neskôr zaslané podklady obsahovať ustanovenia, ktoré sú v rozpore s týmito VZP. V takomto prípade tieto ustanovenia majú prednosť pred VZP a Klient je povinný sa nimi riadiť.

 4. Doručenie prihlášky (osobné, e-mailom alebo poštou) alebo odoslanie formulára na to určeného na webovej stránke https://centrumpsyche.sk je prihláška záväzná. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na voľbu termínu kurzu, tréningu alebo školenia, prípadne zmenu termínu, ako aj zaradenie Klienta do skupiny.

 5. Klient sa zaväzuje uhradiť poplatok za vybraný kurz, tréning alebo školenie do 14 dní od zaslania prihlášky alebo formulára. Bližšie informácie týkajúce sa poplatkov sú uvedené v prihláške, formulári alebo zaslaných podkladoch.

 6. Klient je povinný dodržať určený termín kurzu, tréningu alebo školenia, na ktorý bol prihlásený. V prípade meškania na dohodnutý čas kurzu, tréningu alebo školenia sa jeho začiatok ani koniec nemení. V prípade, ak Klientovi bráni dodržať termín vážna prekážka, tak je povinný oznámiť Poskytovateľovi túto skutočnosť najneskôr 1 mesiac vopred prostredníctvom kontaktov uvedených v Článku 1 ods. 2. V opačnom prípade Klient nemá nárok na vrátenie peňazí. Vo vybraných kurzoch, tréningoch a školeniach bude Klientovi poskytnutý nový termín podľa aktuálnych kapacitných možností. V prihláške ku konkrétnemu kurzu, tréningu alebo školenia môžu byť tiež podmienky odhlasovania alebo zrušenia termínu zo strany Klienta ustanovené odlišne.

 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny termínu a času kurzu, tréningu alebo školenia. Ak termín bude zo strany Poskytovateľa zrušený, Klientovi bude poskytnutý náhradný termín. O náhradnom termíne návštevy bude Klient informovaný telefonicky, prostredníctvom zaslanej sms alebo e-mailovej správy.

Článok XII

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Klient potvrdzuje, že Poskytovateľ mu ako dotknutej osobe prostredníctvom osobitného dokumentu poskytol všetky informácie o spracúvaní osobných údajov, tak ako vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov, a že sa s týmito informáciami pred podpísaním Zmluvy alebo Dohody oboznámil, tieto sú mu jasné a zrozumiteľné. Informáciami podľa predchádzajúcej vety sú najmä: totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu Prevádzkovateľa, kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby, účely spracúvania (na ktoré osobné údaje určené, právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretej strany (ak sa v konkrétnom prípade uplatnia), príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov (ak existujú), informácia o prípadnom prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie (a ďalšie informácie s tým súvisiace), doba uchovávania osobných údajov (alebo kritéria na jej určenie), informácia o právach dotknutej osoby podľa GDPR, informácia o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia, informácia o prípadnom automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, informácia o prípadnom spracúvaní osobných údajov na iný účel ako boli získané a pod.

Článok XIII

RIEŠENIE SPOROV A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory/nedorozumenia budú riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.

 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory/nedorozumenia nebudú za žiadnych okolností medializovať.

 3. Pred tým, ako by ktorákoľvek zo zmluvných strán učinila akýkoľvek úkon voči tretej osobe, ktorý by sa týkal vzniknutého problému (napríklad voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, orgánom činným v trestom konaní, súdu) zaväzuje sa najprv vyzvať druhú stranu v písomnej forme na riešenie problému a poskytnúť jej 15 dňovú lehotu na formulovanie stanoviska (od doručenia výzvy).

 4. V každom štádiu riešenia sporu sa zmluvné strany zaväzujú postupovať tak, aby nepoškodili dobré meno/povesť druhej strany.

 5. Klient berie na vedomie, že počas návštevy u Poskytovateľa si osobné veci, doklady, klenoty, peniaze a iné cennosti (zahŕňajúc napríklad, avšak nie výlučne, šperky, hodinky, výpočtovú techniku a pod.) berie vždy so sebou do vyšetrovne a nenecháva ich bez dozoru v čakárni. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo odcudzenie vecí Klienta, ktoré si Klient ponechal v čakárni, nakoľko jej priestory nie sú určené na uloženie Klientových vecí.

Článok XIV

ZBAVENIE MLČANLIVOSTI A ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A JEJ SPRÍSTUPŇOVANIE A POSKYTOVANIE

 1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu, zničeniu, poškodeniu zdravotnej dokumentácie alebo neoprávnenému úniku osobných údajov Klienta.

 2. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť údaje o zdravotnom stave Klienta len osobám, ktoré určil (identifikoval) Klient v písomnom vyhlásení, ako aj osobám, ktorých oprávnenie upravuje právny predpis.

 3. Informácie o zdravotnom stave Nespôsobilého klienta je poskytovateľ/ošetrujúci zdravotnícky pracovník oprávnený poskytnúť jeho zákonnému zástupcovi, a to v celom rozsahu.

 4. Klient zbavuje mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka určeného Poskytovateľom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti Klientovi, t.j. ošetrujúci lekár (ďalej aj ako „ošetrujúci zdravotnícky pracovník“) v rozsahu a voči:

 1. Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v celom rozsahu údajov zo zdravotnej dokumentácie a iných údajov jeho zdravotného stavu,

 2. právnemu zástupcovi ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka/Poskytovateľa v prípade uplatnenia právnych nárokov Klienta vyplývajúcich z poskytnutej zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu nevyhnutnom pre efektívne vykonanie právnej služby,

 3. voči súdu (vrátane rozhodcovského), sporovým stranám a ich právnym zástupcom a orgánu činnému v trestnom konaní v konaniach, v ktorých sa prejednáva nárok Klienta, alebo v ktorom sa rozhoduje o vine a treste ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti Klientovi.

 1. Klient je pri telefonickej komunikácii na žiadosť Poskytovateľa/ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka povinný uviesť osobný identifikátor, ktorý bude Klientovi oznámený Poskytovateľom v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov u Poskytovateľa.

 2. Povinnosťou Klienta je zabezpečiť ochranu svojho súkromia a nepretržitú aktuálnosť údajov Klienta. Klient je povinný zabezpečiť, aby k jeho emailovej schránke, k zariadeniu na ktorom sa používa telefónne číslo uvedené v Zmluvy/Dohody, alebo v jeho zdravotnej dokumentácii, ako aj k dodatočne odsúhlaseným komunikačným platformám (pre komunikáciu medzi Klientom a Poskytovateľom) mali prístup výlučne len tie osoby, ktoré Klient oprávnil oboznamovať sa s obsahom zdravotnej dokumentácie Klienta a s komunikáciou medzi Klientom a Poskytovateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu priamo alebo nepriamo spôsobenú tým, že sa do obsahu emailovej schránky, telefonickému zariadeniu s telefónnym číslom Klienta, či k dodatočne odsúhlaseným komunikačným platformám dostala nepovolaná osoba.

 3. Všetky formy komunikácie medzi Poskytovateľom a Klientom sa spravujú podmienkami spravovania osobných údajov Poskytovateľa, ktoré boli Klientovi riadne oznámené.

 4. Poskytovateľ prostredníctvom zdravotníckych pracovníkov má v zmysle právnych predpisov právo poskytnúť nevyhnuté informácie konziliárnemu lekárovi v prípade, ak je Klient odoslaný na konzílium.

Článok XV

DORUČOVANIE

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného písomnou Zmluvou alebo Dohodou alebo iným písomným dojednaním musí byť písomný (ďalej aj ako „písomnosť“) a musí byť doručený poštou ako doporučená zásielka alebo osobne, ak tieto VZP neustanovujú inak. Na tento písomný styk (odosielanie alebo doručovanie) sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy alebo Dohody.

 2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje za doručenú, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí vlastnoručným podpisom alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy, ak:

 1. zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila, a následne pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo

 2. doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej zmluvnej strany, ktorej bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu došlo, alebo

 3. zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia písomnosti, alebo

 4. odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej zásielky.

 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Klientom týkajúca sa objednania alebo zrušenia termínu Klienta u Poskytovateľa, zasielania upozornení, notifikácii, oznámení a výziev Klientovi, vrátane informácií o zdravotnom stave klienta, môže prebiehať aj vo formáte e-mailu, krátkej textovej správy (SMS) alebo telefonicky; tým nie sú dotknuté osobitné ustanovenia VZP o objednávaní a ordinačných hodinách. Výber konkrétnej formy komunikácie smerom na Klienta je výlučne na zvážení Poskytovateľa.

Článok XVI

TRVANIE A ZMENY ZMLUVY, DOHODY A  VZP

 1. Zmluva a/alebo Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

 2. Zmluva a alebo Dohoda zaniká:

 1. na základe odstúpenia od Zmluvy/Dohody zo strany Klienta alebo Poskytovateľa prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené odstúpenie od Zmluvy/Dohody,

 2. zánikom Poskytovateľa bez právneho nástupcu,

 3. smrťou Klienta,

 4. vzájomnou dohodou.

 1. Klient je oprávnený od Zmluvy/Dohody písomne odstúpiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade písomnej formy Zmluvy/Dohody sa aj na odstúpenie od Zmluvy/Dohody vyžaduje písomná forma.

 2. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy/Dohody odstúpiť, a to v prípade písomnej Zmluvy/Dohody v písomnej forme, ak (alternatívne):

 1. jeho pracovné zaťaženie (množstvo Klientov) prekročuje únosnú mieru a ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi by nemohlo byť z tohto dôvodu vykonávané lege artis, alebo

 2. nadobudol k Klientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi osobný vzťah, resp. taký druh vzťahu, ktorý mu bráni v objektívnom posudzovaní jeho zdravotného stavu, resp. ktorý mu sťažuje lege artis poskytovanie zdravotnej starostlivosti/poradenskej a východno-vzdelávacej činnosti.

 1. V prípade skončenia Zmluvy je Poskytovateľ povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu (jej fotokópiu) novému poskytovateľovi, za predpokladu, že mu takúto povinnosť ukladajú právne predpisy.

 2. V prípade zániku Zmluvy/Dohody platia naďalej ustanovenia, v ktorých Klient zbavil Poskytovateľa a/alebo ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka a/alebo pracovníka mlčanlivosti.

 3. Ak nie je v Zmluve a v Dohode ustanovené inak, zmluvné podmienky spolupráce môže Poskytovateľ jednostranne zmeniť, a to z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných Služieb, alebo z dôvodov smerujúcich k zlepšeniu poskytovaných Služieb.

Článok XVII

 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ VZP

 1. VZP a Cenník môže Poskytovateľ jednostranne zmeniť, a to napríklad z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných Služieb alebo z dôvodov smerujúcich k snahe zlepšiť poskytované Služby. Takúto zmenu je Poskytovateľ povinný oznámiť Klientovi v priestoroch čakárne a v prípade Cenníku aj na webe Poskytovateľa, a to najneskôr 5 pracovných dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti. Nové znenie VZP a/alebo Cenníka bude Klienta zaväzovať uplynutím piateho pracovného dňa od jeho zverejnenia spôsobom upraveným v prechádzajúcej vety.

 2. Ak Klient nesúhlasí s novým znením VZP a/alebo Cenníka má právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou odstúpiť od Zmluvy alebo Dohody.

Článok XVIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom sa riadia Zmluvou a/alebo Dohodou, týmito VZP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí.

 2. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom sa spravujú právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 3. Poskytovateľ zverejňuje VZP na prístupnom a viditeľnom mieste u Poskytovateľa.

 4. Ak je znenie týchto VZP vyhotovené vo viacerých jazykoch, právne záväzné je znenie v slovenskom jazyku. VZP platia aj po skončení právneho vzťahu Poskytovateľa a Klienta, a to až do úplného vysporiadania ich vzájomných vzťahov. Klient je oprávnený kedykoľvek počas trvania právneho vzťahu s Poskytovateľom požiadať o poskytnutie vyhotovenia týchto VZP v listinnej alebo elektronickej forme.

 5. Zmluva a/alebo Dohoda medzi Poskytovateľom a Klientom sa uzatvárajú v slovenskom jazyku a počas trvania zmluvného vzťahu sa v tomto jazyku uskutočňuje aj akákoľvek ich vzájomná komunikácia.

 6. Prípadné spory medzi Poskytovateľom a Klientom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Ak sa Klient a Poskytovateľ nedohodnú inak, prípadné spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

 7. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VZP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

 8. Ku dňu účinnosti týchto VZP sa rušia všetky predchádzajúce zmluvné podmienky týkajúce sa poskytovania Služieb podľa týchto VZP.

 9. Tieto VZP nadobúdajú platnosť zverejnením v priestoroch Poskytovateľa dňa 23.2.2024 a účinnosť dňa 26.2.2024.